MEHMET BALiOGLU

Zamanında Kapatılmayan Avans ve Kredilerin Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Hacettepe Üniversitesi’nde verilen avans ve kredilerin zamanında kapatılmadığı tespit edilmiştir.
  • 365.518,27 TL’lik mamul mal, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve 17.705.086,20 TL’lik akreditifler için yapılan ön ödemelerin büyük bir bölümü eski yıllardan kalmıştır ve süresinde kapatılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 35. Maddesi
  • 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Açılan avans ve kredilerin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde kapatılması gerekmektedir.
  • Bilimsel Araştırma Projeleri nedeniyle açılan avans ve yurtdışı akreditiflerin kapatılması çalışmalarının tamamlanması ve sürecin izlenmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde verilen avans ve kredilerin zamanında kapatılmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “ön ödemeyi” düzenleyen 35’inci Maddesinde; harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabileceği, verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterileceği, Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebileceği belirtilmiştir.

Aynı maddede, her mutemedin ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olduğu ve süresi

içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla açılan avans ve kredilerin mevzuatında belirtildiği üzere, süresi içinde kapatılması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi mali tabloların incelenmesinde, 365.518,27 TL mamul mal, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için, 17.705.086,20 TL de akreditifler için ön ödeme yapıldığı, yapılan bu ön ödemelerin büyük bir bölümünün eski yıllardan geldiği ve bir ya da üç aylık süreyi doldurmasına rağmen nakden veya mahsuben kapatılmadığı tespit edilmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri nedeniyle açılan avans ve yurtdışı akreditiflerin kapatılması yönündeki çalışmalar başlatılmış olsa da tamamlanmadığından izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.