MEHMET BALiOGLU

Yönetici Payı Ödemesi Uygulamasının Mevzuata Uygun Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite yöneticilerine 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesinin f bendi kapsamında yapılan yönetici payı adlı ücret ödemelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.
  • Yöneticilere yapılan ek ödemelerin, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü herhangi bir birimin döner sermaye hesabından yapılmadığı, bunun yerine her bir birimin döner sermaye hesabından %15’lik bir kesinti yapılarak oluşturulan ortak bir havuzdan ödendiği belirlenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 58-b
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 58-f

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Yönetici payı adlı ücret ödemelerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. maddesinin b ve f bentlerine uygun olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir birimin döner sermaye hesabından yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversite yöneticilerine 2547 sayılı Kanun’un “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesinin f bendi kapsamında yapılan yönetici payı adlı ücret ödemelerinin mevzuatta yeri olmayan bir usul ile ödendiği tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesinin b bendinde;

“b) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, Hizmeti veren yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35’i, … Yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 30’u, diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari yüzde 15’i, ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır…”

Aynı maddenin f bendinde;

“f) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır…” denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden; rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere yapılacak olan yönetici payı adlı ödemelerin Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü (2547/58-b bendinde sayılan herhangi bir birimin) döner sermaye hesabından yapılmasının gerektiği, anlaşılmaktadır.

Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2019 yılı denetimlerinde;

2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin f bendi kapsamında ödeme yapılan (rektöre, üç rektör yardımcısına ve genel sekretere) yöneticilere yapılan ek ödemelerin Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü (2547/58-b bendinde sayılan herhangi bir birimin) herhangi bir birimin döner sermaye hesabından yapılmadığı,

Üniversitedeki 2547/58-f bendi uygulamasının, 2547/58-b bendinde yer alan her bir birimin döner sermaye hesabından her ay % 15 Döner Sermaye Payı adlı bir kesinti yapılarak toplanan paylar üzerinden (herhangi bir döner sermaye birimi ilişkilendirilmeksizin) bir yönetici payı ödemesinde bulunulması şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Yönetici payı adlı ücret ödemelerinin yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.