MEHMET BALiOGLU

Yevmiye Madde Numaralarının Düzenli ve Müteselsil Olmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Bazı ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerine taksim (/) işareti konulmak suretiyle aynı yevmiye numaralarının verildiği görülmüştür.
  • Mevzuata aykırı olarak yapılan bu kayıtların geriye dönük muhasebe kaydı yapılması riskini ortaya çıkardığı ve muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini olumsuz etkilediği belirlenmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 43. ve 44. maddeleri

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Yevmiye numaralarının taksimi bırakılarak müteselsil olarak kullanılması
  • Her bir işleme ayrı bir yevmiye numarası verilmesi
  • Kamu idaresinin cevabında da belirtildiği gibi ek numara verme usulünden vazgeçilmesi

Rapor Metni

Yapılan incelemede, bazı ödeme emri belgeleri ile muhasebe işlem fişlerine taksim (/) işareti konulmak suretiyle aynı yevmiye numaralarının verildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesinde; gerçekleşen işlemlerin muhasebeleştirme belgeleriyle kaydedileceği belirtildikten sonra bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamaların “Ödeme Emri Belgesi”, diğer işlemlerin ise “Muhasebe İşlem Fişi” ile muhasebeleştirileceği ifade edilmiş, muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verileceği, gerek yevmiye defteri gerekse büyük defter ve yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaralarının esas alınacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni” başlıklı 44’üncü maddesinde ise; yevmiye defterinin, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defter olduğu, bu deftere açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemlerin muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere yevmiye defterine kayıtların müteselsil olarak yapılması ve her bir işleme ayrı bir yevmiye numarasının verilmesi gerekmektedir.

Ancak, yapılan incelemede bazı yevmiye numaralarına taksim (/) işareti konularak alt kodlar verilmek suretiyle birden fazla yevmiyeye aynı yevmiye numarası verilerek kayıt yapıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde kayıt yapılması mevzuata aykırı olup geriye dönük

muhasebe kaydı yapılması riskini ortaya çıkartmakta ve muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bazı ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinde aynı yevmiye numaralarına taksim ( / ) konulmak suretiyle aynı yevmiyede ek numara verme usulünden vazgeçilmiş olup, yevmiye defterlerine kayıtların müteselsil olarak yapılması ve her bir işleme ayrı bir yevmiye numarasının verilmesi şeklinde işlem yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Bulgu konusu tespite ilişkin düzeltici işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.