MEHMET BALiOGLU

Yevmiye Kayıtlarında Geriye Dönük Kayıt Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Belediye’nin muhasebe kayıtlarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak geriye dönük kayıtların yapıldığı tespit edilmiştir.

Temel Bulgular:

  • Belediye’nin yevmiye kayıtlarında yevmiye numaraları ile yevmiye tarihlerinin uyumlu olmadığı, geriye dönük kayıtların yapıldığı tespit edilmiştir.
  • 2018 mali yılına ilişkin yevmiye defterinin incelenmesi sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen yevmiye numaralama sistemine aykırı olarak geriye dönük 436 adet kaydın mevcut olduğu görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
    • Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları başlıklı 43. madde
    • Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni başlıklı 44. madde

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediye’nin muhasebe kayıtlarında geriye dönük işlem yapılmaması ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

Belediye’nin muhasebe kayıtlarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak geriye dönük kayıtların yapıldığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye Sistemi,

Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesinde;

“(1)İşlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterlere sistemli bir şekilde dağıtılır

  1. Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir.”

Mezkûr Yönetmeliğin “Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni” başlıklı 44’üncü maddesinde ise;

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir.” denilmektedir.

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere Kamu İdaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayda geçirildiği tarih ile hesap dönemi başından yevmiye numaralarının (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar sıralı ve birbirini takip eder şekilde geriye dönük herhangi bir kayıt olmadan verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemelerde Belediye’nin yevmiye kayıtlarında yevmiye numaraları ile yevmiye tarihlerinin uyumlu olmadığı, geriye dönük kayıtların yapıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç itibariyle, Belediye’de 2018 mali yılına ilişkin yevmiye defterinin incelenmesi sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen yevmiye numaralama sistemine aykırı olarak geriye dönük 436 adet kaydın mevcut olduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, öneri doğrultusunda, muhasebe kayıtlarında geriye dönük işlem yapılmaması ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Sonuç olarak kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmiş olup gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtilmiştir. Ancak bulgu konusu olan hususun sonuçlanmamış olmasından dolayı mevzuata aykırı durum devam etmektedir. Konu önümüzdeki yıl denetimlerinde izlenecektir.