MEHMET BALiOGLU

Yevmiye Defterinde Atlanan Yevmiyelerin Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Hatay Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı muhasebe kayıtlarında bazı yevmiye numaralarının atlandığı tespiti.

Temel Bulgular:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre, muhasebe işlemlerinin gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında “1”den başlayarak hesap döneminin sonuna kadar numaralandırılarak kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Ancak 2018 yılı yevmiye defteri incelendiğinde, 62 adet yevmiye numarasının atlandığı ve bu sebeple herhangi bir kaydın yapılmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • İdarenin bundan sonraki dönemlerde yapılacak kayıtlarda daha dikkatli olması gerektiği ve gelecek yıllarda yapılacak denetimlerde bu konunun izleneceği belirtilmiştir.

Rapor Metni

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı muhasebe kayıtlarında bazı yevmiye numaralarının atlandığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesinde;

“(1) İşlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterlere sistemli bir şekilde dağıtılır.

  1. Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Gerek yevmiye defteri ve gerekse büyük defter ve yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaraları esastır.”

Hükmü yer almaktadır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi” başlıklı 18’inci maddesinde ise;

“(1) Kamu idarelerinin muhasebe birimleri, muhasebe işlemlerini, gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında “1” den başlamak üzere hesap döneminin sonuna kadar numaralandırarak kaydederler. Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde düzeltme işleminin gerekçesine yer verilir.”

Denilmektedir.

Ancak 2018 yılı yevmiye defteri incelendiğinde, aşağıda yer alan tablodaki 62 adet yevmiye numarasının atlandığı ve bu sebeple herhangi bir kaydın yapılmadığı görülmüştür.

Tablo 5: Atlanan Yevmiye Numaraları Tablosu

1

75

760

1075

1179

1242

1598

2243

2562

2615

4086

4459

5254

5545

5659

7629

7748

9588

9694

9911

10585

11658

11987

12052

12467

13891

14219

14471

15028

16333

16463

18830

19436

19696

19801

20833

22048

26188

26542

26972

26974

26975

26976

26978

26979

26980

26981

26982

26983

26984

26985

26986

26987

26988

26989

27001

27003

27004

27005

27006

27007

27008

Kamu idaresi cevabında; özetle bundan sonraki dönemlerde yapılacak kayıtlarda daha

dikkatli olunacağı ifade edilmektedir.

Sonuç olarak bulgu konusu husus kabul edilerek gerekli dikkatin gösterileceği belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır. Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.