MEHMET BALiOGLU

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisindeki su kuyusu 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına kaydedilmemiştir.
  • Bu durum, idarenin mali tablolarında kayıtların eksikliğine yol açmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 190. maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Su kuyusunun 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında kayıt altına alınması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi, cevabında bulguda belirtilen hususlara katılmış ve gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağını bildirmiştir.

Rapor Metni

Vilayetler Birliğinin mülkiyetinde bulunan Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisindeki su kuyusunun 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına kaydedilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hesabın niteliği” başlıklı 190’ıncı maddesinde;

(1) Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı, herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapılar ile bunların eklenti ve bütünleyici parçalarının ve bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

denilmektedir.

Mevzuat hükmünde belirtildiği üzere 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı yer altında inşa edilmiş olan sarnıç, hark ve benzeri yapıların muhasebe kayıtlarında izlenmesi için tanımlanmış bir hesap niteliğindedir.

Yapılan incelemelerde Vilayetler Birliği mülkiyetinde bulunan taşınmazda su ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan su kuyusunun kayıtlarda bulunmadığı, bu durumun idarenin mali tablolarında kayıtların eksikliğine yol açtığı görülmüştür.

Mevzuat hükmüyle getirilen yükümlülükler dikkate alınarak kamu idaresinin sabit kıymeti olarak kayıtlarda yer alması gereken su kuyusunun 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında kayıt altına alınması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimiz mülkiyetinde bulunan, tapuda tarla olarak gözüken Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisindeki su kuyusu 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında kayıt altına alınacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi, cevabında bulguda belirtilen hususlara katıldığını ve gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağı bildirilmiştir.

Vilayetler Birliğine ait bulunan yeraltı ve yerüstü düzeni mahiyetinde bulunan yapıların mevzuat hükümleri gereğince 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında takip edilmemesi mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi sunmasına engel teşkil etmektedir.