MEHMET BALiOGLU

Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite mülkiyetinde bulunan genel hizmet alanları (otoparklar, parklar, yeşil alanlar, meydanlar vb.) Üniversite kayıtlarında görünmemektedir.
  • Bu durum, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının gerçeği yansıtmamasına neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Madde 7: Yönetmelik ekinde yer alan Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydının Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda gösterileceği belirtilmiştir.
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 5: Muhasebe kayıtlarının, gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 173: 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı madde.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversite tarafından gerekli Genel Hizmet Alanları Formları düzenlenmelidir.
  • Söz konusu taşınmazlar mali tablolarda gösterilmelidir.
  • 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, taşınmazların toplam değeri ile güncellenmelidir.

Rapor Metni

Üniversite mülkiyetinde bulunan ve ayrı bir taşınmaz niteliği taşıyan genel hizmet alanlarının (otoparklar, parklar ve yeşil alanlar, meydanlar vb.) Üniversite kayıtlarında görünmediği, bu sebeple 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdareleri Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Kayıt şekli” başlıklı 7’nci maddesinde; Yönetmelik ekinde yer alan Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydının Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda gösterileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik ekinde yer alan Ek 1 incelendiğinde ise otoparklar, parklar ve yeşil alanlar, meydanlar gibi taşınmazların yer aldığı görülmektedir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Temel kavramlar” başlıklı 5’inci maddesinde; muhasebe kayıtlarının, gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak

düzenlenmiş belgelere dayandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı 173’üncü maddesi ile Üniversiteler Ortak Detaylı Hesap Planı incelendiğinde, otoparklar, parklar ve yeşil alanlar, meydanlar gibi taşınmazların 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabında muhasebeleştirileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, Üniversite bünyesinde yukarıda aktarılan taşınmazlar var olmasına rağmen söz konusu taşınmazları içeren Genel Hizmet Alanları Formu’nun düzenlenmediği ve söz konusu taşınmazların mali tablolarda görünmediği tespit edilmiştir.

Üniversite tarafından gerekli formların düzenlenerek söz konusu taşınmazların mali tablolarda görünmesinin sağlanacağı belirtilmiştir.Ancak 2019 yılı bilançosunda,251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının söz konusu taşınmazların toplam değeri kadar eksik göründüğü değerlendirilmektedir.