MEHMET BALiOGLU

Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Eğitim Hizmeti Sunulması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından verilen bazı eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
  • Uzaktan eğitim yoluyla verilen eğitimlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği yalnızca ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde ve Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alınarak açılabileceği düşünülmektedir.
  • Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen “İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programı” ve “İngilizce Eğiticinin Eğitimi ve Eğitim Danışmanlığı” programlarının uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğü ve bu durumun ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği ifade edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 3 (c)
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 44 (e)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından verilen uzaktan eğitim programlarının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • Uzaktan eğitim programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir.

Rapor Metni

Döner Sermaye İşletmesinin 2019 yılı hesabının incelenmesi sonucunda; Boğzaiçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimlerden bir kısmının uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildiği görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (c) bendinde:

“Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, …, araştırma ve uygulama merkezleri ile meslek

yüksekokullarıdır.” denilmek suretiyle araştırma ve uygulama merkezlerinin bir yükseköğretim kurumu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun “Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar” başlıklı 44 ‘üncü maddesinin (e) bendinde:

Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Her ne kadar söz konusu işlemin mevzuata aykırılık teşkil etmediği ifade edilmişse de yukarıda bahsedilen hüküm gereğince yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim programları Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alınmak şartıyla sadece ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeyinde açılabileceği düşünülmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde bulunan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından yürütülen “İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programı” ve “İngilizce Eğiticinin Eğitimi ve Eğitim Danışmanlığı” programlarının uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Yukarıda bahsedilen ilgili mevzuat hükümleri gereği söz konusu

eğitim programlarının uzaktan öğretim yoluyla yapılması mümkün gözükmemektedir.