MEHMET BALiOGLU

Yapım İşlerinde Kesin Kabul Tarihine Kadar Kesin Teminat Mektubu Tutarının Yarısının Tutulması Zorunluluğuna Uyulmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Yapım işlerinde kesin teminat mektuplarının yarısının kesin kabul tarihine kadar İdarece muhafaza edilmesi kuralına uyulmadığı tespit edilmiştir.
  • Bazı yapım işlerine ait kesin teminat mektuplarının süresi geçerek hükümsüz kalmıştır.
  • Kesin teminat mektuplarının süresi uzatılmadığından, kesin kabul aşamasında olası kusurların giderilmesi veya SGK borçlarının ödenmesi için teminat güvencesinden mahrum kalınabilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13’üncü maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kesin teminat mektubunun süresinin bitiminden en az bir ay öncesinden teminat süresinin uzatılması istenmelidir.
  • Süre uzatım talebi yüklenici tarafından karşılanmazsa kesin teminat mektubu nakde dönüştürülerek emanet hesaplarında tutulmalıdır.
  • Geçici kabulü yapıldığı halde kesin kabulü zamanında yapılamadığından işlevsiz kalan kesin teminat mektuplarının yerine yenileri istenmelidir.

Rapor Metni

Yapım işlerinde kesin teminat mektuplarının yarısının, kesin kabul tarihine kadar, İdarece muhafaza edilmesi kurulana uyulmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede teminat mektuplarının muhafaza edildiği kasanın fiziki sayımı sonucunda; henüz idarece kesin kabulü yapılmayan bazı yapım işlerine ait kesin teminat mektuplarının süresi geçtiğinden hükümsüz kaldığı tespit edilmiş, durum bir tutanakla kayıt altına alınarak bir nüshası gereği yapılmak üzere ilgili idareye teslim edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13’üncü maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin

teminat ve varsa ek kesin teminatların;

Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,… iade edilir.” denilmiştir.

Yapım işleri sözleşmeleri kapsamında alınan kesin teminatların yarısı, geçici kabul tutanağının onaylanmasının ardından iade edilmektedir. İdare kaynaklı, yüklenici iş kusurları veya sair nedenlerle yapım sözleşmelerinin kesin kabulünün yapılması sürecinin uzadığı görülmüştür. Öte yandan kesin teminat mektubunun kalan yarısının kesin kabul tutanağının onaylanması ile birlikte iade edilmesi gerektiği halde, teminat mektubunun süresi uzatılmadığından teminatın işlevsiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu durumda kesin kabul ve kesin hesap aşamasında, geçici kabul tutanağı onay tarihi ile kesin kabul onay tarihi arasında iş kapsamında ortaya çıkması muhtemel kusurlu ve eksik imalatların tamamlanması veya ilgili işten kaynaklı Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının ödenebilmesi için İdarece muhafaza edilen teminat mektuplarının güvencesinden mahrum kalındığı tespit edilmiştir.

Bununla beraber kesin kabulü yapıldığı halde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi gelmemesi nedeniyle hükümsüz kalan banka kesin teminat mektupları olabilmektedir. Ancak bulgu konusu yapılan kesin teminat mektupları, kesin kabulü yapılmadığı halde hükümsüz kalan kesin teminat mektuplarına ilişkindir.

Teminat mektubunun sağladığı güvenceyi sürdürebilmek için kesin teminat mektubunun süresinin bitiminden en az bir ay öncesinden teminat süresinin uzatılmasının yazı ile istenmesi, süre uzatım talebinin yüklenici tarafından karşılanmaması halinde ise kesin teminat mektubunun nakde dönüştürülerek emanet hesaplarında tutulması gerektiği; ayrıca geçici kabulü yapıldığı halde kesin kabulü zamanında yapılamadığından işlevsiz kalan kesin teminat mektuplarının yerine idarece yenilerinin istenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak belirtilen konunun kamu zararı üretme potansiyeli içerdiği değerlendirilmektedir.