MEHMET BALiOGLU

Yapım İşlerinde İş Programının Bulunmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediyeye yapım işlerinin iş programı yükleniciler tarafından süresinde teslim edilmemektedir.
  • Sözleşmelerde iş programının zamanında teslimine ilişkin bir yaptırım düzenlenmemektedir.
  • Yapılan incelemede, 12 yapım işinin iş programı bulunmamakta ve yüklenicilere herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş programı” başlıklı 17’nci maddesi.
  • Yapım işlerine ait sözleşmelerin “İş programı” başlıklı 12’nci maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin iş programını yüklenicilerden süresinde talep etmesi ve denetim yapması gerekmektedir.
  • İş programını hiç vermeyen veya zamanında sunmayan yüklenicilere karşı sözleşmeye cezai müeyyideler uygulanması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.

Rapor Metni

Yapım işlerine ait iş programının yüklenici tarafından belediyeye süresinde sunulmadığı veya hiç teslim edilmediği ve sözleşmelerde programın zamanında teslimine ilişkin yaptırımın düzenlenmediği gö rü lmü ş tü r.

Yapım iş lerine ait sözleşmelerin “İ ş programı” başlıklı 12’nci maddelerinde, “Yü klenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gü n iç inde, sö zleş me bedeli ü zerinden bir gü nde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ö deneklerin yıllara gö re dağ ılım esasları ile varsa iş in kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen

ö rneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ö demesi ö ngö rü len iş lerde ihzaratı) yıllık ö denek dilimleri ve bunların aylara dağ ılımı gö sterilir ve iş programı en az dö rt nü sha hazırlanarak onaylanmak ü zere İdareye teslim edilir.” ş eklinde dü zenleme yapılmış tır.

Ayrıca Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş programı” başlıklı 17’inci maddesinde; “İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirtilen süre içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Yüklenici, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir.” denilmektedir.

Yapılan incelemede yapım işlerinin bazılarında iş yerinin tesliminden itibaren on beş gü n iç inde yüklenici tarafından belediyeye iş programı sunulmadığı hatta hiç teslim edilmediği tespit edilmiştir. Belediye, iş programının süresinde kendisine bildirilmesine dikkat edilmesini sağlamak üzere iş programının sunulmaması durumunda yükleniciye yaptırılacak yaptırım hükümlerini sözleşmede düzenlememiştir.

Tablo 15:İş Programı Bulunmayan Yapım İşleri

İş Programı Bulunmayan Yapım İşleri

İhalenin Adı

Müdürlük

İhale Usulü

Bedel

Başiskele belediye sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda 1500 ton sıcak asfalt

yapılması işi

Fen İşleri Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

3.114.000,00 TL

Başiskele belediye sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt yol yapılması

işi

Fen İşleri Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

4.962.100,00 TL

Muhtelif cadde ve sokaklarda taş duvar yapım işi

Fen İşleri Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

233.449,00 TL

Kılıçaslan mahallesi düzlük caddesi üzerinde bulunan mevcut köprünün genişletilmesi yapım

işi

Fen İşleri Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

133.990,00 TL

İki adet halı saha yapım işi

Park Ve Bahçeler

Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

434.003,60 TL

Kullar yaylacık mah sosyal yaşam gençlik ve spor merkezi

tadilat yapım işi

Destek Hizmetler Müd.

yapım işi-açık ihale

190.000,00 TL

Parkların ve spor sahalarının onarım ve tadilat yapım işi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

3.218.376,10 TL

Barbaros mah.kapalı pazar yeri

yapım işi

Park ve Bahçeler

Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

3.218.376,10 TL

Paşadağ mah.doğantepe

mah.damlar mah.park yapım işi

Park ve Bahçeler

Müdürlüğü

yapım işi-açık ihale

1.106.448,00 TL

Yeşilyurt mahallesi bayan spor

merkezi tadilat yapım işi

Destek Hizmetler

Müd.

yapım işi-açık ihale

229.427,00 TL

Yeşilyurt mahallesi gençlik ve

spor merkezi tadilat yapım işi

Destek Hizmetler

Müd.

yapım işi-açık ihale

209.737,30 TL

Yeniköy bayan spor merkezi

tadilat yapım işi

Destek Hizmetler

Müd.

yapım işi-açık ihale

256.113,60 TL

İş programının yapılmaması yapım işindeki imalatların ve iş miktarının hangi zaman aralıklarında yapılacağının bilinmemesi işin zamanında bitirilmemesine neden olabilecektir. Ayrıca belediyenin de işin bütününü göz önüne alarak iş programını, kötü niyeti önleyecek, kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyacın uygun şartlarla zamanında karşılanmasını gözetecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Belediyenin gerekli hassasiyeti göstererek iş programı yükleniciden istemesi ve denetim yapması gereklidir. İş programını hiç vermeyen veya zamanında sunmayan yükleniciye karşı ise sözleşmeye cezai müeyyideler koyması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İhalesi gerçekleşen çoğu işte iş programı bulunmaktadır. Bulguda sözü geçen İki adet halı saha ve Paşadağ, Doğantepe, Damlar Mah. Park yapım işinin iş tesliminden sonra yerlerin mülkiyetiyle ilgili problem çıktığından, Kapalı Pazar Yeri yapım işinin yer tesliminden sonra söz konusu işin yapılabilmesi için İSU ile aynı yerde aynı anda çalışmak zorunda kalınması gerektiği; bu sebeple yapılan iş kalemlerinde sürekli problem yaşandığı ve iş programında sürekli değişiklik gerektiğinden dolayı gerçeği yansıtan bir iş programı yapılması mümkün olamamıştır. Parkların ve spor sahalarının onarım ve tadilat yapım işinin özgün niteliği gereği tadilat ve onarımın her an nerde çıkabileceği bilinmediğinden dolayı iş programı oluşturulamamış, yüklenici tespit edilen yerlere yönlendirilmiştir. Yapılacak yapım işlerinde iş programı konusunun hassasiyetle eline alınacak olup gerekli işlerde iş programının sürekli yenilenmesi sağlanacaktır. Bu husus yükleniciyle resmi yazıyla görüşülecek ve sözleşmeye bu konuyla ilgili cezai müeyyide koyulması takip edilecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Sonuç olarak Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.