MEHMET BALiOGLU

Yapım İşlerinde İdari ve Teknik Şartnamelere Uyulmaması Sebebiyle Şirketin Zarara Uğratılması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Şirket tarafından yapılan yapım işlerinde dolgu malzemesi olarak tuvenan malzeme kullanılması gerekirken elek artığı malzemenin kullanıldığı tespit edilmiştir.
  • Bu durum sonucunda büyükşehir belediyesi tarafından toplamda 2.760.072,18 TL hakedişten kesinti yapılmıştır.

Temel Bulgular

  • İdari, teknik şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde yapılacak imalatlarda dolgu malzemesi olarak tuvenan malzeme belirtilmesine rağmen elek artığı malzeme kullanılmıştır.
  • Elek artığı malzeme, tuvenan malzemeden daha düşük fiyatlıdır.
  • Tuvenan malzeme bedeli üzerinden ödemeler yapılmasına rağmen, daha düşük fiyatlı olan elek artığı malzeme kullanılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Şirketin alt yüklenicilere ihale ettiği yapım işlerinin idari, teknik şartnameleri ve birim fiyat tariflerinde yapılacak imalatlarda dolgu malzemesi olarak tuvenan malzeme kullanılması gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İmalat kusuruna ilişkin olarak mesuliyeti bulunan kişilere gerekli yaptırımların uygulanması ve takibinin yapılması gerekmektedir.
  • Şirket tarafından, söz konusu imalat kusuruna ilişkin olarak ilgili yapım işi altyüklenicilerinden de 2.760.072,18 TL tutarındaki hakediş kesintisi tutarının tahsilinin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirket tarafından büyükşehir belediyesinden alınan ihaleler neticesinde alt yüklenicilere ihale edilen yapım işlerinin idari, teknik şartnameleri ve birim fiyat tariflerinde yapılacak imalatlarda; dolgu malzemesi olarak tuvenan malzeme kullanılması gerekirken elek artığı malzemenin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu doğrultuda fiyat olarak daha pahalı tuvenan malzeme yerine fiyatı daha düşük olan elek artığı malzemenin kullanıldığı ancak tuvenan malzeme bedeli üzerinden ödemelerin yapıldığı görülmüştür.

Bu çerçevede büyükşehir belediyesi tarafından söz konusu imalat kusuruna ilişkin olarak toplamda 2.760.072,18 TL belediye şirketine ödenmesi gereken hakedişten kesinti yapılmıştır. Ancak bu durum şirketin söz konusu imalat kusuruna ilişkin zararını ortadan kaldırmamaktadır. Şirket tarafından bu tutarın ilgili yapım işi altyüklenicilerinden de tahsilinin yapılması gerekmektedir. Aksi halde oluşan bu zarar şirket tarafından üstlenilecektir.

Sonuç olarak bu imalat kusuru oluşumu şirketin yetkili organları veya sermayedar olan büyükşehir belediyesi teftiş makamlarınca araştırılarak mesuliyeti bulunan kişilere bu zarara ilişkin gerekli yaptırımların uygulanması ve takibinin yapılması gerekmektedir.