MEHMET BALiOGLU

Yapım İşlerinde All Risk Sigortasının Bulunmaması

Rapor Özet

Son derece kısa maddeler halinde özetle:

  • Başiskele Belediyesinde ihale edilen bazı yapım işlerinde all risk sigortası yapılmamıştır.
  • Yapım işlerine ait sözleşmelerde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde all risk sigortasının yaptırılması zorunludur.
  • Belediyeye yapılan incelemede, bazı yapım işlerinde all risk sigortasının yaptırılmadığı tespit edilmiştir.
  • Yüklenicinin yapım işinin yerine getirilmesinde genel bir koruma sorumluluğu vardır ve belediye tarafından all risk sigortası olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılmaması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.
  • Kamu idaresi tarafından, all risk sigortasının yaptırılması takibinin hassasiyetle ele alınması ve Yapım İşleri İhalelerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerinin daha dikkatli ve titizlikle uygulanması yönünde teknik personellere gerekli bilgilendirmelerin yapılması.

Rapor Metni

Başiskele Belediyesinde ihale edilen yapım işlerinin bazılarında all risk sigortalarının olmadığı görülmüştür.

Yapım işlerine ait sözleşmelerin “İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 17.1 inci maddesinde, “Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.”

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da, “Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından 43 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre yapım işlerinde işe başlama tarihinden geçici

kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek risklere karşı all risk sigortasının yapılması zorunludur.

Yapılan incelemede yapım işlerinin bazılarında all risk sigortasının yaptırılmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 14:All Risk Sigortası Bulunmayan Yapım İşleri

İhalenin Adı

Müdürlük

İhale Usulü

Bedel

Başiskele belediye sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt yol yapılması

işi

Fen İşleri Müdürlüğü

Yapım işi-Açık ihale

4.962.100,00 TL

Muhtelif Cadde ve Sokaklarda

Taş Duvar Yapım İşi

Fen İşleri

Müdürlüğü

Yapım işi-Açık

ihale

233.449,00 TL

Kılıçaslan mahallesi düzlük

caddesi üzerinde bulunan mevcut köprünün genişletilmesi yapım işi

Fen İşleri Müdürlüğü

Yapım işi-Açık ihale

133.990,00 TL

İki adet halı saha yapım işi

Park ve Bahçeler

Müdürlüğü

Yapım işi-Açık

ihale

434.003,60 TL

Muhtelif cadde ve sokaklarda desenli perde

duvar,aydınlatma,duvar boyası ve desenli baskı kaldırım yapım işi

Fen İşleri Müdürlüğü

Yapım işi-Açık ihale

3.869.210,00 TL

Muhtelif cadde ve sokaklarda yüzey sertleştirici beton yol renkli

desenli baskı beton kaldırım ve aydınlatma yapım işi

Fen İşleri Müdürlüğü

Yapım işi-Açık ihale

2.612.628,00 TL

Yeşilyurt mahallesi bayan spor

merkezi tadilat yapım işi

Fen İşleri

Müdürlüğü

Yapım işi-Açık

ihale

2.299.400,00 TL

Sahil mah.yeşilyurt mah.yeniköy

merkez mah.park yapım işi

Park ve Bahçeler

Müdürlüğü

Yapım işi-Açık

ihale

1.773.044,00 TL

Yeniköy bayan spor merkezi

tadilat yapım işi

Destek Hizmetler

Müdürlüğü

Yapım işi-Açık

ihale

256.113,60 TL

Yüklenicinin yapım işinin yerine getirilmesinde genel bir koruma sorumluluğunun olduğu; bu sorumluluğun gereği olarak da, meydana gelebilecek her türlü kaza ve zararın vukuunu bertaraf etmek ve yüklenicinin iş yerinde gerekli bütün tedbirleri almak zorunda olduğu için belediye tarafından all risk sigortası olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılmaması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İhaleli yapım işlerinin çoğunluğunda all risk sigortası yaptırılmıştır. Söz konusu bulgunun gereği olan bazı yapım işleri yüklenicilerin all risk sigortasının yaptırdıkları fakat evrakı teslim etmedikleri beyan etmişlerdir. Yapılan bulgu hususunda all risk sigortasının yapılmasının takibini hassasiyetle ele alınacak olup, Yapım İşleri İhalelerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerinin daha dikkatli ve titizlikle uygulanması yönünde teknik personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.” ifadesi yer almaktadır.

Sonuç olarak, Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.