MEHMET BALiOGLU

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

  • Yapım işi ihalelerinin incelenmesi sonucu, hakediş ödemelerinin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alınmadan doğrudan ilgili duran varlık hesabına alınarak muhasebeleştirildiği görülmüştür.
  • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin geçici kabul tutanağı onaylandığı tarihe, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihe kadar izlenmesi için kullanılır.
  • Mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere yapımı süren işler için yapılan her türlü harcama geçici kabule tabi olan işlerde tutanağın onaylandığı tarihe, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihe kadar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi, geçici kabul tutanağı onaylandığı tarihten veya işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihten itibaren ise ilgili maddi duran varlık hesabına alınması gerekmektedir.
  • Aşağıdaki tabloda gösterilen işlerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gerekirken doğrudan ilgili maddi duran varlık hesabına alındığı görülmüştür.

Maddi duran varlıklar hesabına aktarılacak olan 3.877.150,49 TL’lik tutarın 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında muhasebeleştirilmemesi mali tabloların doğruluğunu ve güvenirliğini olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğünden ilgili hesabın kullanılması sağlanmalıdır.

Belediye tarafından 2018 yılı içinde ihalesi yapılarak aynı yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işlerine ilişkin bazı harcamaların sehven duran varlık hesaplarında muhasebeleştirildiği bildirilmiştir.

Bundan böyle mevzuat hükümleri gereği, yapımı devam eden işlere ilişkin harcamaların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi sağlanarak geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığı, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması sağlanacaktır.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar Belediye tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 2018 yılı içerisinde yapımı devam eden 3.877.150,49 TL tutarındaki işlerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gerekirken doğrudan ilgili maddi duran varlık hesabına alınmasının mali mevzuata aykırı olduğu ve Belediyenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

İdarenin yapım işi ihalelerinin incelenmesi sonucu, yapım işine ait hakediş ödemelerinin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alınmadan doğrudan ilgili duran varlık hesabına alınarak muhasebeleştirildiği görülmüştür.

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, yapımı süren maddi duran varlıklar için

yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının işleyişini düzenleyen 205’inci maddesinde;

“(1) Yapılmakta olan yatırımlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

  1. Borç

    1. Gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sâri olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarlar, bir taraftan bu hesaba borç…

  2. Alacak

    1. Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir…”

Hükmü bulunmaktadır.

Mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin geçici kabule tabi olan işlerde tutanağın onaylandığı tarihe, diğer hallerde ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihe kadar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi, geçici kabul tutanağı onaylandığı tarihten veya işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihten itibaren ise ilgili maddi duran varlık hesabına alınması gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloda gösterilen işlerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gerekirken doğrudan ilgili maddi duran varlık hesabına alındığı görülmüştür.

Tablo 8: Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında İzlenmeyen Yapım İşleri

İhalenin Adı

Sözleşme Bedeli (TL)

İlgili Duran Varlıkta İzlenen Tutar (TL)

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü İçerisinde AB Projesi Remourban Kapsamında İyileştirme

ve Tadilatların Yapılması

8.300.000,00

1.713.848,31

İdare Malı Bordür ve Parke Taşın

Nakliyesi ve Döşenmesi İşi

549.500,00

518.197,83

Sathi Kaplama Yol Yapılması İşi

2.590.000,00

1.645.104,35

TOPLAM

3.877.150,49

Maddi duran varlıklar hesabına aktarılacak olan 3.877.150,49 TL’lik tutarın 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında muhasebeleştirilmemesi mali tabloların doğruluğunu ve güvenirliğini olumsuz yönde etkileyeceği düşünüldüğünden ilgili hesabın kullanılması sağlanmalıdır.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz tarafından 2018 yılı içinde ihalesi yapılarak aynı yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işlerine ilişkin bazı harcamaların sehven duran varlık hesaplarında muhasebeleştirilmiştir. Bundan böyle mevzuat hükümleri gereği, yapımı devam eden işlere ilişkin harcamaların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi sağlanarak geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığı, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması sağlanacaktır.”

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar Belediye tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 2018 yılı içerisinde yapımı devam eden 3.877.150,49 TL tutarındaki işlerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gerekirken doğrudan ilgili maddi duran varlık hesabına alınmasının mali mevzuata aykırı olduğu ve Belediyenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.