MEHMET BALiOGLU

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Yapım süresince oluşan giderlerin takibi amacıyla 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kaydedilen tutarların, geçici kabullerin gerçekleştirilmesine rağmen ilgili varlık hesabına aktarılmaması nedeniyle mali tabloların Belediye taşınmazlarına ilişkin sağlıklı bilgi sunmadığı tespit edildi.
  • 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da eleştiri konusu edilen bu hususa ilişkin aykırılığın, 2018 yılında devam ettiği belirlendi.
  • 2018 yılı Bilançosunda yer alan 258 nolu hesap toplam 3.622.753,25 TL hatalı bilgi sunmakla birlikte bu tutarların ilgili varlık hesaplarına aktarılmaması nedeniyle 251 ve 252 nolu hesaplar eksik raporlanmaktadır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 205’inci maddesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Geçici kabul tarihleri itibarıyla işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılması gerekmektedir.
  • Belediyenin sahip olduğu varlıkların niteliğine ilişkin bilginin doğru bir şekilde mali tablolarda sunulmasını teminen hesap hatalarının 2019 yılında düzeltilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapım süresince oluşan giderlerin takibi amacıyla 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kaydedilen tutarların, geçici kabullerin gerçekleştirilmesine rağmen ilgili varlık hesabına aktarılmaması nedeniyle mali tabloların Belediye taşınmazlarına ilişkin sağlıklı bilgi sunmadığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi uyarınca, bir ekonomik değer başka bir şekle dönüştürüldüğünde bu değişikliğin muhasebe kayıtlarına yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle taşınmazın cinsinin değişmesi sonucunu doğuran yapım işlerinin, sürecin tamamlanarak geçici kabulün gerçekleştirildiği tarih itibarıyla muhasebeleştirilmesi ve 258 nolu hesapta kayıtlı tutarların ilgili varlık hesabına aktarılması gerekmektedir.

Nitekim Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 205’inci maddesinde de bahse konu olan işlemin kaydına ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Buna göre geçici kabul tutanağı imzalandığı tarihte 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında kayıtlı tutarlar ilgisine göre 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına veya 252 Binalar Hesabına aktarılarak muhasebeleştirilecektir.

Ancak yapılan incelemelerde, toplam 3.622.753,25 TL tutarındaki yapım işinin tamamlanarak geçici kabul tutanaklarının düzenlenmesine rağmen işlemlerin mevzuatta öngörüldüğü şekilde muhasebeleştirilerek raporlanmadığı görülmüştür. Ayrıca 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da eleştiri konusu edilen bu hususa ilişkin aykırılığın, 2018 yılında devam ettiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, 2018 yılı Bilançosunda yer alan 258 nolu hesap toplam 3.622.753,25 TL

hatalı bilgi sunmakla birlikte bu tutarların ilgili varlık hesaplarına aktarılmaması nedeniyle

251 ve 252 nolu hesaplar eksik raporlanmaktadır. Belediyenin sahip olduğu varlıkların niteliğine ilişkin bilginin doğru bir şekilde mali tablolarda sunulmasını teminen geçici kabul tarihleri itibarıyla işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılına ait işlem yapma imkânı olmadığından hesap hatalarının düzeltilmesine 2019 yılında başlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, bulgu konusu edilen hususa iştirak edilmiş olup hesap hatalarının 2019 yılında düzeltileceği ifade edildiğinden 258 nolu hesabın gerçeği yansıtmadığına ilişkin değerlendirmemiz devam etmektedir.