MEHMET BALiOGLU

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Yer Alan Tutarların İlgili Hesaba Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana konu

  • 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabının niteliğinin anlatıldığı 181 inci maddeye göre, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan giderlerin, geçici kabulün yapıldığı tarihte ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gerekiyordu.
  • Ancak yapılan incelemede, 258 hesabında yer alan toplam 98.723.946,63-TL’nin 47.337.447,47-TL sinin geçici kabulü yapılmış yer altı ve yer üstü düzenlerine ilişkin olduğu ve bu nedenle 251 nolu hesapta izlenmesi gerektiği; 21.454.643.07-TL’sinin ise geçici kabulü yapılmış binalara ilişkin olduğu ve bu nedenle 252 nolu hesapta izlenmesi gerektiği görüldü.
  • Söz konusu aktarımların yapılmamasından dolayı bu taşınmazlar için amortisman ayırma işleminin de yapılamadığı ve bu nedenle ilgili yıllar ile 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosunda giderler hesabının eksik yer aldığı tespit edildi.

Temel bulgular

  • 258 hesabında yer alan toplam 98.723.946,63-TL’nin 47.337.447,47-TL sinin geçici kabulü yapılmış yer altı ve yer üstü düzenlerine ilişkin olduğu ve bu nedenle 251 nolu hesapta izlenmesi gerektiği;
  • 21.454.643.07-TL’sinin ise geçici kabulü yapılmış binalara ilişkin olduğu ve bu nedenle 252 nolu hesapta izlenmesi gerektiği görüldü.
  • Söz konusu aktarımların yapılmamasından dolayı bu taşınmazlar için amortisman ayırma işleminin de yapılamadığı ve bu nedenle ilgili yıllar ile 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosunda giderler hesabının eksik yer aldığı tespit edildi.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabının niteliğinin anlatıldığı 181 inci maddesi.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • İdarenin, bulguda belirtilen eksik/hatalı muhasebe kayıtlarını düzeltmesi.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabının niteliğinin anlatıldığı 181 inci maddesinde; bu hesabın, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan giderlerin, geçici kabulün yapıldığı tarihte ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükme göre 258 nolu hesapta takip edilen ve geçici kabulü de yapılmış olan maddi duran varlıkların ilgisine göre 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252 Binalar Hesabına aktarılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, 258 hesabında yer alan toplam 98.723.946,63-TL’nin 47.337.447,47-TL sinin geçici kabulü yapılmış yer altı ve yer üstü düzenlerine ilişkin olduğu ve bu nedenle 251 nolu hesapta izlenmesi gerektiği; 21.454.643.07-TL’sinin ise geçici kabulü yapılmış binalara ilişkin olduğu ve bu nedenle 252 nolu hesapta izlenmesi gerektiği görülmüştür.

Söz konusu aktarımların yapılmamasından dolayı bu taşınmazlar için amortisman ayırma işleminin de yapılamadığı ve bu nedenle ilgili yıllar ile 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosunda giderler hesabının eksik yer aldığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Denetim raporundaki hususların dikkate alınacağı ve bulguda belirtilen eksik/hatalı muhasebe kayıtlarının İdare tarafından düzeltileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Buna rağmen 2018 yıl sonu temel mali tablolarında bulguda belirtilen hata önemli yer tutmaktadır. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği ise takip eden denetimlerde izlenecektir.