MEHMET BALiOGLU

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Takip Edilen Yatırımlardan, Tamamlananların İlgili Olduğu Maddi Duran Varlık Hesabına Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kamu idarelerine ait sadece yapımı süren maddi duran varlıkların takip edilmesi gereken 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda, tamamlanmış bazı yatırımların da takip edildiği tespit edilmiştir.
  • Tamamlanmış yatırımların ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılmadığı ve bu durumun mali tablolarda hataya sebebiyet verdiği değerlendirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 187: Kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hâllerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılan bir hesap olduğu belirtilmiştir.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 188 (b) bendinin 1 inci fıkrası: Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği belirtilmektedir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Tamamlanmış yatırımların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’ndan çıkarılarak ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılması gerekmektedir.
  • Mali tabloların Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında, kamu idarelerine ait sadece yapımı süren maddi duran varlık tutarlarının takip edilmesi gerekirken, yapılan incelemede tamamlanmış olan bazı yatırımların da bu hesapta takip edildiği, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına ilişkin “Hesabın Niteliği” başlıklı 187’nci maddesinde, kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin, geçici

ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hâllerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılan bir hesap olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin ‘Hesabın İşleyişi’ başlıklı 188’inci maddesinin (b) bendinin 1 inci fıkrasında; tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği belirtilmektedir.

Kamu idaresinin 2019 Yılı Bilançosunda; 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nın tutarı 115.339.393,44 TL olarak görünmekle birlikte, 66.829.885,89 TL tutarındaki tamamlanmış yatırımın halen kamu idaresi mali tablolarında bu hesap içerisinde yer aldığı anlaşılmaktadır.

Kamu İdaresi tamamlanmış yatırımları 2020 yılında ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarmıştır. Ancak denetim görüşüne esas teşkil eden 2019 yılı mali tablolarında, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nın 66.829.885,89 TL fazla, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252 Binalar Hesabı’nın ise tamamlanan yatırımların tutarını göstermemesi nedeniyle olması gerekenden toplamda 66.829.885,89 TL eksik gösterilmesi suretiyle hataya sebebiyet verildiği değerlendirilmiştir.