MEHMET BALiOGLU

Yapı Ruhsatı Harcı İle Birlikte Alınan Otopark Payının Büyükşehir Belediyesine Gönderilmemesi

Rapor Özet

  • İlçe belediyeleri otopark sorunu olan yapılardan yapı ruhsat harcı ile birlikte aldığı otopark payı bedelini Büyükşehir Belediyesine göndermedi.
  • Otopark bedeli, belediyelerin doğması muhtemel otopark ihtiyaçlarına yönelik harcanması öngörülen ve ihtiyacın doğumuna kadar belli bir hesapta tutulması gereken bir bedeldir.
  • Otopark Yönetmeliği’nin 10. maddesinde otopark bedelinin tahakkuk ve tahsil esaslarının belediye meclisleri veya il genel meclisleri tarafından belirlendiği hüküm altına alınmış ve otopark bedellerinin kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılacağı düzenlenmiştir.
  • Otopark Yönetmeliği’nde 2006 yılında ve 2018 yılında yapılan değişikliklerde otopark bedelinin esasına ilişkin değişiklik yapılmamıştır.

Önerilen Eylem Noktaları

  • İlçe belediyelerinin otopark sorunlu yapılardan aldığı otopark payı bedellerini Büyükşehir Belediyesine göndermeleri sağlanmalıdır.
  • Otopark Yönetmeliği’nde otopark bedellerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve bu bedellerin sadece otopark projelerinin finansmanında kullanılması sağlanmalıdır.
  • Otopark Yönetmeliği’nin uygulanması ve otopark bedellerinin etkin bir şekilde kullanılması konusunda belediyelere eğitim ve rehberlik sağlanmalıdır.

Rapor Metni

Otopark Yönetmeliği gereğince ilçe belediyelerinin otopark sorunu olan yapılardan yapı ruhsat harcı ile birlikte aldığı otopark payı bedelinin Büyükşehir Belediyesine gönderilmediği görülmüştür.

Otopark bedeli, 01.07.1993 tarihli 21624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nce düzenlenen, belediyelerin doğması muhtemel otopark ihtiyaçlarına yönelik harcanması öngörülen ve ihtiyacın doğumuna kadar belli bir hesapta tutulması gereken bir bedeldir.

01.07.1993 tarihli Otopark Yönetmeliği’nin “Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili” başlıklı 10’uncu maddesinde:

“Otopark bedelinin hesabında, 4 üncü maddenin (d) bendinde yer alan miktarlar esas

alınır.

Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları belediyelerce belirlenir. Otopark bedelleri kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır.

Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır.”

Denilmiştir.

Otopark Yönetmeliği’nde 2006 yılında yukarıda yer verilen fıkralarda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Yönetmelik’in “4’üncü maddesinin (d) bendinde yer alan miktarlar” ifadesi, “4’üncü maddenin (d) bendinde belirtilen birim park alanları” olarak değiştirilmiş ve bu fıkraya “5’inci maddede belirtilen otopark sayısı” ifadesi eklenmiştir. Ayrıca yukarıda yer verilen ikinci fıkrada geçen “belediyelerce” ifadesi, “belediye meclisleri veya il genel

meclisleri tarafından” olarak değiştirilmiştir.

01.07.1993 tarihli Otopark Yönetmeliği, 22.02.2018 tarihli 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği ile tekrar yenilenmiştir. Yeni Yönetmelik’te, otopark bedelinin esasına ilişkin değişiklik yapılmamış olup, “Otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili” başlıklı 12’nci maddesinde, eski Yönetmelik’in bu konuyu düzenleyen ve yukarıda yer verilen 5’inci maddesine;

“…