MEHMET BALiOGLU

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına Ait Mali İşlemlerin, Döner Sermaye İşletmesi Bünyesinde Gerçekleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Kurumun 2019 yılı hesabının incelenmesi sonucunda, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) ait gelir ve giderlerin Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Yükseköğretime giriş ve yerleştirme” başlıklı 45’inci maddesinin (f) bendi
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Gelir kaynakları” başlıklı 55’inci maddesi
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

Rapor Metni

Kurumun 2019 yılı hesabının incelenmesi sonucunda; Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) ait gelir ve giderlerin, Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla gerçekleştirildiği, tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Yükseköğretime giriş ve yerleştirme” başlıklı 45’inci maddesinin (f) bendinde;

“Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.”

Aynı Kanun’un “Gelir kaynakları” başlıklı 55’inci maddesinde;

“Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerin gelir kaynakları;

 1. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,

 2. Kurumlarca yapılacak yardımlar,

 3. Alınacak harç ve ücretler,

 4. Yayın ve satış gelirleri,

 5. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

 6. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,

 7. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.”

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde;

“(1) Bu Yönetmelikte geçen; (…)