MEHMET BALiOGLU

Vilayetler Birliği Katılım Paylarına İlişkin Hatalı Uygulamaların Bulunması

Rapor Özet

 • Vilayetler Birliği üyelerince mevzuat hükümleri uyarınca Vilayetler Birliğine gönderilen katılım paylarına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir.

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Vilayetler Birliği üyelerince Vilayetler Birliği katılım paylarının farklı şekillerde hesaplanarak gönderildiği görülmüştür.
 • Vilayetler Birliği üyelerince Vilayetler Birliği katılım paylarının zamanında gönderilmediği görülmüştür.
 • Birlik üyelerince birlik katılım payı olarak gönderilen tutarların Vilayetler Birliği tarafından kontrolünün yapılmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Vilayetler Birliği Ana Tüzüğü
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 • İl Özel İdaresi Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Vilayetler Birliği üyelerinin en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak göndermeleri gerekmektedir.
 • Vilayetler Birliğine üye idareler tarafından gönderilen katılım paylarının mevzuat hükümlerinde belirtilen yasal süreler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Vilayetler Birliğince birlik üyeleri tarafından gönderilen tutarların doğruluğu kontrol edilmesi ve kurumda iç kontrol süreçlerinin işletilmesi sağlanmalıdır.

Rapor Metni

Vilayetler Birliği üyelerince mevzuat hükümleri uyarınca Vilayetler Birliğine gönderilen katılım paylarına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir.

 1. Vilayetler Birliği üyelerince Vilayetler Birliği katılım paylarının farklı şekillerde hesaplanarak gönderildiği görülmüştür.

  Vilayetler Birliği Ana Tüzüğü’nün “Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları” başlıklı 24’üncü maddesinde;

  “(1) Birlik üyeleri, en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.” denilmektedir.

  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçenin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi” başlıklı 32’nci maddesinde de;

  “(1) Bütçe, kurumun diğer meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer.

  1. Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş ise, bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl bütçesinin uygulanmasına devam olunur. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır ve kullanılan ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden düşülür. Tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal edilir.

  2. İl özel idarelerinde bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.” hükmü yer almaktadır.

  İl Özel İdaresi Kanunu’nun “Meclis kararlarının kesinleşmesi” başlıklı 15’inci maddesinde;

  “İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez.

  Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir.

  Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde

  çeşitli yollarla halka duyurulur.” denilmektedir.

  Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca Vilayetler Birliği üyeleri, en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

  Yapılan incelemede, bazı birlik üyelerinin kesin bütçe tutarının % 1’ini bazılarının da bütçe kesin hesabının % 1’ini Vilayetler Birliği katılım payı olarak Vilayetler Birliğine gönderdiği görülmüştür.

  Mevzuat hükmünde belirtildiği şekilde Vilayetler Birliği üyelerinin en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak göndermeleri gerekmektedir.

 2. Vilayetler Birliği üyelerince Vilayetler Birliği katılım paylarının zamanında gönderilmediği görülmüştür.

  Vilayetler Birliği Ana Tüzüğü’nün “Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları” başlıklı 24’üncü maddesinde;

  “(1) Birlik üyeleri, en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.” denilmektedir.

  29.11.2017 tarih ve 12 numaralı Vilayetler Birliği Meclis Kararı’nın 8’inci maddesinde;

  “Birliğe üye İl Özel İdarelerince Birliğimize gönderilmesi gereken Katılım Paylarının birinci taksitlerinin en geç 31 Mart 2018, ikinci taksitlerinin ise en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Birlik hesaplarına intikali sağlanarak tahsilatının takibi buna göre yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

  Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde belirtildiği üzere birlik üyelerince katılım paylarının birinci taksitlerinin en geç 31 Mart 2018, ikinci taksitlerinin ise en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Vilayetler Birliği hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

  Yapılan incelemede, Vilayetler Birliği üyelerince Vilayetler Birliği katılım paylarının zamanında gönderilmediği görülmüştür.

  Mevzuat hükmünde belirtilen yasal sürelerde Vilayetler Birliği üyelerince Vilayetler Birliği katılım paylarının gönderilmesi gerekmektedir.

 3. Birlik üyelerince birlik katılım payı olarak gönderilen tutarların Vilayetler Birliği tarafından kontrolünün yapılmadığı görülmüştür.

Vilayetler Birliği Ana Tüzüğü’nün “Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları” başlıklı 24’üncü maddesinde;

“(1) Birlik üyeleri, en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca Vilayetler Birliği üyeleri, en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

Yapılan incelemede, bazı birlik üyelerinin katılım paylarına ilişkin olarak Vilayetler Birliğine gönderdikleri yazı ekinde en son kesinleşmiş bütçeleri ve hesaplama ayrıntıları yer almakta iken bazı birlik üyelerinin Vilayetler Birliğine gönderdiği yazıda ise sadece Vilayetler Birliğine gönderilen tutar yer almakta tutarın nasıl hesaplandığına ilişkin hiçbir ayrıntı yer almamaktadır.

Vilayetler Birliğince birlik üyeleri tarafından gönderilen tutarların doğruluğuna ilişkin bir kontrol yapılmamakta sadece birlik üyesinin katılım payı gönderip göndermediği takip edilmektedir.

Vilayetler Birliğince birlik üyeleri tarafından gönderilen tutarların doğruluğunun kontrolü için birlik üyelerinden kesinleşmiş bütçeleri istenilmeli ve katılım pay tutarlarının kontrolü sağlanmalıdır.

Kamu idaresi cevabında; A) Mevzuat hükmünde belirtildiği şekilde Birliğimiz üyelerinin en son kesinleşmiş bütçelerinin %1’ini Birliğimize katılım payı olarak göndermeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 1. Birliğimiz üyelerinin katılım paylarını mevzuat hükmünde belirtilen yasal sürelerde göndermeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 2. Birliğimize üyelerinin göndermiş olduğu katılım paylarının doğruluğunun kontrolü yapılan telefon görüşmeleri ve yazışmalar ile yapılmaktadır. Bulgu doğrultusunda üyeler tarafından gönderilen tutarın doğruluğunun kontrolü için Birlik üyelerinin kesinleşmiş bütçeleri istenilerek kontrolü sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgunun (A) kısmında kamu idaresi cevabında bulguda bahsedilen

hususlara katıldığını ve en son kesinleşmiş bütçe tutarlarının % 1’inin dikkate alınması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmiştir.

Vilayetler Birliği üyelerinin en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak göndermeleri gerekmektedir. Vilayetler Birliğine katılım payı gönderen idarelerin farklı hesaplama yöntemlerini bırakarak mevzuat hükümleri gereğince en son kesinleşmiş bütçe tutarlarının % 1’ini göndermeleri uygulama birliği sağlayacaktır.

Bulgunun (B) kısmında kamu idaresi cevabında bulguya katıldıklarını ve yasal süreleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirmişlerdir.

Vilayetler Birliğine üye idareler tarafından gönderilen katılım paylarının mevzuat hükümlerinde belirtilen yasal süreler içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Bulgunun (C) kısmına ilişkin kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen hususlara göre gerekli düzenlemelerin yapıldığı bildirilmiştir.

Bu itibarla Vilayetler Birliğince birlik üyeleri tarafından gönderilen tutarların doğruluğu kontrol edilmesi ve kurumda iç kontrol süreçlerinin işletilmesi sağlanmalıdır.