MEHMET BALiOGLU

Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kastamonu Üniversitesi’nin bir yıldan uzun süreli elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerine ilişkin ödediği güvence bedellerini hatalı hesaplarda izlediği tespit edilmiştir.
  • Güvence bedelleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 142. maddesi gereği 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmiştir.
  • Bu durum, 2019 yılı bilançosunda 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının 9.712,79 TL eksik, 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının ise aynı tutarda fazla görünmesine sebep olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 142: Hesap, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Bir yıldan uzun vadeli depozito ve teminatlar, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmelidir.
  • Söz konusu tutarların vadesi bir yılın altına inmedikçe veya geri alınmadıkça ya da mahsup edilmedikçe 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borç bakiyesinde görünmelidir.
  • Hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi ve ileride benzer hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Rapor Metni

Kastamonu Üniversitesi tarafından, çeşitli birimler için açtırılmış bir yıldan fazla süreli elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerine ilişkin ödenen güvence bedellerinin, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliğini düzenleyen 142’inci maddesinde; hesabın, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, bir yıldan uzun vadeli olarak verilen depozito ve teminatların 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcunda izlenmesi gerektiği ve söz konusu tutarların vadesi bir yılın altına inmedikçe, bu tutarlar geri alınmadıkça ya da mahsup edilmedikçe bahsi geçen hesabın borç bakiyesinde görünmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede neticesinde, Üniversite tarafından 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gereken; elektrik, doğalgaz ve su abonelik sözleşmelerine ilişkin ödenen toplam 9.712,79 TL güvence bedelinin 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına izlendiği görülmüştür.

İdare tarafından hatalı muhasebe kaydının 2020 yılında düzeltildiği belirtilmişse de; bir yıldan uzun vadeli nitelikte verilen depozito ve teminatların ilgili hesapta

izlenmemesinden dolayı, 2019 yılı bilançosunda, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının 9.712,79 TL eksik, 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının ise aynı tutarda fazla göründüğü değerlendirilmektedir.