MEHMET BALiOGLU

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Vadesinde Ödenmemesi Sebebiyle Gecikme Cezasının Ödenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Şirket tarafından vergi ve SGK borçlarının vadesinde ödenmediği ve bu nedenle gecikme cezası ödendiği tespit edilmiştir.
 • Şirket tarafından 2021 yılında vergi vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 780.364,36 TL gecikme cezası ödenmiştir.
 • Şirket tarafından 2021 yılında SGK ödemelerine ilişkin vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 649.879,64 TL gecikme cezası ödenmiştir.
 • Şirket tarafından ödenen gecikme zammı ve faizlerinin şirketin hasılatından indirimi kabul görmeyen giderler olması nedeniyle şirketin kurum kazancına ilave edilerek vergi matrahına eklenmektedir.
 • Bu sebeple şirketin vergi yükü artmakta ve dolaylı olarak şirketin öz sermayesinde azalışa sebep olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, kurum kazancının tespitinde bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin indirim konusu yapılamayacağını ifade etmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Şirket tarafından vergilerin ödenmesinde temerrüde düşmeyecek şekilde nakit planlaması yapılarak gecikme zammı veya faizi şeklinde kanunen kabul edilmeyen gider tutarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.
 • Şirket tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerde temerrüde düşmeyecek şekilde nakit planlaması yapılarak gecikme zammı veya faizi şeklinde kanunen kabul edilmeyen gider tutarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirketin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını vadesinde ödemediği ve bu nedenle gecikme cezası ödediği tespit edilmiştir.

 1. Vergi Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Sebebiyle Gecikme Cezası Ödenmesi:

  Yapılan incelemelerde, şirket tarafından vergi borcu vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 780.364,36 TL gecikme cezası ödendiği görülmüştür.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, kurum kazancının tespitinde bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin indirim konusu yapılamayacağı ifade edilmiştir.

  Şirket tarafından bu şekilde ödenen gecikme zammı ve faizlerin şirketin hasılatından indirimi kabul görmeyen giderler olması nedeniyle şirketin kurum kazancına ilave edilerek vergi matrahına eklenmektedir. Dolayısıyla yapılan bir gider sonucunda bu tutarın kurum kazancından indirimi kabul edilmemesi ve kurum kazancına ilave edilmesi şirketin vergi yükünü arttırmaktadır. Bu sebeple kanunen kabul edilmeyen giderler şirketin gelirlerinin azalmasına sebep olduğu gibi vergi matrahını da arttırmaktadır. Böyle giderler dolaylı olarak şirketin öz sermayesinde azalışa sebep olmaktadır. Şirket tarafından 2021 yılında vergi vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 780.364,36 TL kanunen kabul edilmeyen gider yapıldığı tespit edilmiştir.

  Tablo 3: Vergi Ödeme Tablosu ve Ödenen Gecikme Cezaları

  ÖDEME TARİHİ

  ÖDEME TÜRÜ

  ÖDENEN TUTAR

  GECİKME GÜNÜ

  GECİKME CEZASI

  26.01.2021

  Vergi Ödemesi

  8.145.752,89

  2

  115.508,88

  1.02.2021

  Vergi Ödemesi

  276.469,27

  6

  24.209,63

  16.03.2021

  Vergi Ödemesi

  22.243.185,85

  17

  211.878,83

  31.03.2021

  Vergi Ödemesi

  3.641.984,55

  4

  9.701,44

  29.04.2021

  Vergi Ödemesi

  9.040.574,07

  2

  4.828,95

  3.06.2021

  Vergi Ödemesi

  5.749.166,11

  7

  24.428,77

  30.07.2021

  Vergi Ödemesi

  7.296.278,79

  32

  126.773,91

  13.08.2021

  Vergi Ödemesi

  6.759.196,88

  14

  17.723,90

  30.09.2021

  Vergi Ödemesi

  19.857.687,75

  34

  106.262,41

  4.11.2021

  Vergi Ödemesi

  9.252.087,92

  8

  44.258,65

  13.12.2021

  Vergi Ödemesi

  8.810.615,92

  17

  79.225,26

  31.12.2021

  Vergi Ödemesi

  10.710.554,01

  4

  15.563,73

  TOPLAM

  92.262.384,08

  TOPLAM

  780.364,36

  Sonuç olarak şirket tarafından vergilerin ödenmesinde temerrüde düşmeyecek şekilde nakit planlaması yapılarak gecikme zammı veya faizi şeklinde kanunen kabul edilmeyen gider tutarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

 2. SGK Borçlarının Vadesinde Ödenmemesi Sebebiyle Gecikme Cezası Ödenmesi

Şirket tarafından SGK borcu vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 649.879,64 TL gecikme cezası ödendiği görülmüştür.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, kurum kazancının tespitinde bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin indirim konusu yapılamayacağı ifade edilmiştir.

Şirket tarafından bu şekilde ödenen gecikme zammı ve faizleri şirketin hasılatından indirimi kabul görmeyen giderler olması nedeniyle şirketin kurum kazancına ilave edilerek vergi matrahına eklenmektedir. Dolayısıyla yapılan bir gider sonucunda bu tutarın kurum kazancından indirimi kabul edilmemesi ve kurum kazancına ilave edilmesi şirketin vergi yükünü arttırmaktadır. Bu sebeple kanunen kabul edilmeyen giderler şirketin gelirlerinin azalmasına sebep olduğu gibi vergi matrahını da arttırmaktadır. Böyle giderler dolaylı olarak şirketin öz sermayesinde azalışa sebep olmaktadır. Şirket tarafından 2021 yılında bahse konu

ödemelere ilişkin vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 649.879,64 TL kanunen kabul edilmeyen gider yapıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 4: SGK Ödeme Tablosu ve Ödenen Gecikme Cezaları

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TÜRÜ

ÖDENEN TUTAR

GECİKME GÜNÜ

GECİKME CEZASI

4.05.2021

SGK Ödemesi

1.216.837,28

4

35.500,02

5.05.2021

SGK Ödemesi

1.436.757,12

5

27.223,97

12.07.2021

SGK Ödemesi

190.710,71

14

4.810,22

30.07.2021

SGK Ödemesi

2.918.027,34

28

53.821,07

30.07.2021

SGK Ödemesi

7.296.278,79

32

126.773,91

2.08.2021

SGK Ödemesi

235.581,59

1

5.291,70

10.08.2021

SGK Ödemesi

1.622.594,35

8

18.892,05

13.08.2021

SGK Ödemesi

1.938.048,14

10

51.010,60

30.09.2021

SGK Ödemesi

1.354.045,03

29

46.577,12

11.10.2021

SGK Ödemesi

238.166,11

10

6.037,09

21.10.2021

SGK Ödemesi

1.789.036,49

20

62.672,73

22.10.2021

SGK Ödemesi

59.749,17

21

2.565,99

28.10.2021

SGK Ödemesi

3.777.197,95

84

100.568,88

10.12.2021

SGK Ödemesi

4.451.573,61

10

108.134,29

TOPLAM

24.073.030,07

TOPLAM

649.879,64

Sonuç olarak şirket tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerde temerrüde düşmeyecek şekilde nakit planlaması yapılarak gecikme zammı veya faizi şeklinde kanunen kabul edilmeyen gider tutarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.