MEHMET BALiOGLU

Vergi Ödeme Vade Tarihlerinin Geçirilmesi Sebebiyle Gecikme Cezası Ödenmesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Şirket, vergi ödeme vade tarihlerinin geçirilmesi nedeniyle 37.780,68 TL gecikme cezası ödemiştir.
  • Gecikme zammı ve faizler, şirketin hasılatından indirimi kabul görmeyen giderler olması nedeniyle şirketin kurum kazancına ilave edilerek vergi matrahına eklenmektedir.
  • Kanunen kabul edilmeyen giderler şirketin gelirlerinin azalmasına sebep olduğu gibi vergi matrahını arttırmaktadır.

Temel Bulgular

  • 2019 yılında şirket tarafından vergi vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 37.780,68 TL kanunen kabul edilmeyen gidere katlanılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 nci maddesinin d bendinde, kurum kazancının tespitinde gecikme zammı ve faizlerin indiriminin kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirket, vergilerin ödenmesinde temerrüde düşmeyecek şekilde nakit planlaması yapılarak gecikme zammı veya faizi şeklinde kanunen kabul edilmeyen gider tutarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde şirket tarafından vergi ödeme vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 37.780,68 TL gecikme cezası ödendiği görülmüştür.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 nci maddesinin d bendinde: “Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez: Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri…” denilmektedir.

Şirket tarafından bu şekilde ödene gecikme zammı ve faizleri şirketin hasılatından indirimi kabul görmeyen giderler olması nedeniyle şirketin kurum kazancına ilave edilerek vergi matrahına eklenmektedir. Dolayısıyla yapılan bir gider sonucunda bu tutarın kurum kazancından indirimi kabul edilmemesi ve kurum kazancına ilave edilmesi şirketin vergi yükünü arttırırken kurum tarafından kar dağıtımı yapılırken böyle bir gelir olmaması nedeniyle dağıtım matrahına ilave edilemeyecektir. Bu sebeple kanunen kabul edilmeyen giderler şirketin gelirlerinin azalmasına sebep olduğu gibi vergi matrahını arttırmaktadır. Böyle giderler dolaylı olarak şirketin öz sermayesinde azalışa sebep olmaktadır. Şirket tarafından 2019 yılında vergi vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 37.780,68 TL kanunen kabul edilmeyen gidere katlanıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak şirket tarafından vergilerin ödenmesinde temerrüde düşmeyecek şekilde nakit planlaması yapılarak gecikme zammı veya faizi şeklinde kanunen kabul edilmeyen gider tutarının ortadan kaldırılması gerekmektedir.