MEHMET BALiOGLU

Vakıf Üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesine Yerleştirilen

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Kapatılan vakıf üniversitelerinden diğer üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin harç ödemelerinin takibi ele alınmaktadır.
 • Bu öğrencilerin harçları 9 eşit taksitte tahakkuk ettirilmesine rağmen, 2019 mali tablolarında ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmemiştir.
 • Bu durum, 120 ve 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı ile 600 Gelirler Hesabı’nın gerçek ve doğru bilgi içermediği sonucunu doğurmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nın 2’nci maddesinin dördüncü fıkrası
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan 667 Sayılı KHK İle Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans ve Lisans Programlarındaki Öğrencilerin İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslar
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 51’inci maddesi
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 120 ve 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin maddeleri

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Kapatılan vakıf üniversitelerinden gelen öğrencilerin harçlarının, ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebe hesaplarına tahakkuk ettirilmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir.
 • Eğitim-öğretim yılı güz döneminde 9 eşit taksitte tahakkuk ettirilecek öğrenim harcının ilk dört taksiti 120 Gelirlerden Alacaklar hesabında, kalan beş taksitinin ise 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.
 • Harç gelirleri 600 Gelirler Hesabına kaydedilmelidir.
 • 2019 yılı Mali Tablolarında yer alan 120 ve 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı ve 600 Gelirler Hesabı’nın gerçek ve doğru bilgiyi yansıtacak şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Öğrencilerin Harç Tahakkuklarının Muhasebe Sistemi İçinde İzlenmemesi

23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nın 2’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirileceği belirtilmiş, bu şekilde yerleştirilen öğrencilerin ise mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak YÖK tarafından yayımlanan 667 Sayılı KHK İle Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans ve Lisans Programlarındaki Öğrencilerin İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslar’da 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenim ücretlerinin Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun banka hesabına ödeneceği belirtilmiştir.

İlgili KHK ile kapatılan vakıf üniversitelerinde kayıtlı olup da Hacettepe Üniversitesine yerleşen öğrenciler de vakıf üniversitesinde öğrenim görürken ödedikleri harçları Üniversiteye ödemeye devam edecek ve bu ödemeler 9 eşit taksit şeklinde olacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 51’inci maddesine göre kamu gelir ve giderlerinin tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesabında gösterilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 120 ve 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin maddelerinde bu hesapların mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerin tahakkuku için kullanılacağı belirtilmiştir.

667 sayılı KHK ile gelen öğrenciler diğer öğrenciler gibi kayıtlar esnasında harcın tamamını ödemedikleri için harçlarının yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre ilgili muhasebe hesaplarına tahakkuk ettirilerek takibinin yapılması gerekmektedir. Buna göre eğitim-öğretim yılı güz döneminde 9 eşit taksitte tahakkuk ettirilecek öğrenim harcının ilk dört taksiti 120 Gelirlerden Alacaklar hesabında, kalan beş taksitinin ise 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabında izlenmesi ve 600 Gelirler Hesabına gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Öğrenci harçlarının 2019 yılı Mali Tablolarında yer alan 120 ve 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı ve 600 Gelirler Hesabına kaydedilmesi gereken tutarları kaydedilmediğinden, bu hesapların gerçek ve doğru bilgi içermediği değerlendirilmektedir.