MEHMET BALiOGLU

Vadesinde İlgili Vergi Dairesine Yatırılmayan Damga Vergisi Tutarlarının Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Nakden veya mahsuben tahsil edilip, ilgili vergi dairesine vadesinde gönderilmeyen damga vergisi tutarlarının 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlenmediği görülmüştür.
  • Önceki yıldan devreden tutarlar da dâhil olmak üzere 1.022.041,63 TL ihale karar damga vergisi tahsil edildiği, ancak sadece 231.345,26 TL’lik kısmının vergi dairesine gönderildiği, zamanında gönderilmeyen tutarların 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi, nakden veya mahsuben tahsil edilip, ilgili vergi dairesine yatırılması gereken tutarların, kanunen belirlenmiş süre içerisinde ilgili vergi dairesine ödenmesini sağlamalıdır.
  • Bu süre içinde ödenmeyen tutarlar Kurum açısından vadesi geçmiş vergi haline gelir ve 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabından, 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına alınmalıdır.

Rapor Metni

Nakden veya mahsuben tahsil edilip, ilgili vergi dairesine vadesinde gönderilmeyen damga vergisi tutarlarının 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 269 ve 270’inci maddelerinde; 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının, mevzuatı gereği kamu idarelerince sorumlu veya mükellef sıfatıyla vergi dairesine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borç tutarlarının izlenmesi için kullanılacağı, nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairelerine yatırılması gereken tutarların bu hesaba alacak kaydedileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 278’inci maddesinde ise; 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabının, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin, izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde öngörülen şekillerde tahsil edilen damga vergisi tutarlarının, aynı Kanun’un 22 ve 23’üncü maddeleri gereğince ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilmesi ve 26’ncı günü akşamına kadar yatırılması gerekmektedir.

Bu hükümlere göre, mevzuatı gereğince nakden veya mahsuben tahsil edilip, ilgili vergi dairesine yatırılması gereken tutarların, kanunen belirlenmiş süre içerisinde ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekir. Bu süre içinde ödenmeyen tutarlar Kurum açısından vadesi geçmiş vergi haline gelir. Vadesi geçmiş vergilerin, 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabından, 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına alınması gerekir.

Yapılan incelemede, önceki yıldan devreden tutarlar da dâhil olmak üzere 1.022.041,63 TL ihale karar damga vergisi tahsil edildiği, ancak sadece 231.345,26 TL’lik kısmının vergi dairesine gönderildiği, zamanında gönderilmeyen tutarların 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizin emanet hesaplarında bulunan ve vadesi

geçmiş olan vergiler, 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabından 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına alınmıştır. Bundan böyle 368- nolu hesapta izlenmeye devam edilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Yapılan çalışma ve düzeltme işlemlerinin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ifade edildiği için, bahsedilen eksik ve hatalı uygulamalar, 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabının 2018 yılı mali tablolarında hatalı görünmesine sebep olmuştur. Bulgu konusu tespite ilişkin düzeltici işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.