MEHMET BALiOGLU

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin İlgili Hesaplarda İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Ayaş Belediyesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan yapılandırılmış borçlarının muhasebe kayıtlarında izlenmemesi.
  • Mali tabloların bu hususa ilişkin sağlıklı bilgi sunmaması.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yapılandırma işleminin muhasebe kayıtlarına yansıtılması.
  • 368 ve 438 nolu hesapların tam ve güvenilir bilgi sunmasının sağlanması.
  • Kamu idaresi tarafından bulgu konusu edilen hususa iştirak edilmiş olup hesap hatalarının 2019 yılında düzeltileceği ifade edilmiştir.

Rapor Metni

Ayaş Belediyesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yapılandırılmış borçlarının muhasebe kayıtlarında izlenmemesi sonucu mali tabloların bu hususa ilişkin sağlıklı bilgi sunmadığı görülmüştür.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı tahsil daireleri tarafından tahsil edilen ve bu Kanun kapsamında olan diğer amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre alacak tutarının, Kanun’da öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde alacak asılları üzerinden hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilerek; belirli usullere göre hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile birlikte ödenmesi kuralı getirilmiştir.

Başta ödeme tarihi olmak üzere borca ilişkin unsurların değişmesine sebep olan yapılandırma işleminin muhasebe kayıtlarına yansıtılması gerekmektedir. Nitekim Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 279’uncu ve 323’üncü maddelerinde de bu işlemlerin muhasebeleştirilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre kanuni süresinde ödenmeyen ertelenen veya takside bağlanan vergi ve diğer yükümlülükler, vadelerine göre 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı ya da 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenecektir. Dolayısıyla kanuni süresinde ödenmeyenlerden ertelenen veya takside bağlanan vergi ve diğer yükümlülüklerin, erteleme veya taksitlendirme vadesi bir yılı aşmayan kısımları 368 nolu hesapta, bir yılı aşan kısımları ise 438 nolu hesapta takip edilecektir.

İller Bankası verilerinin incelenmesi sonucu; Ayaş Belediyesinin 7143 sayılı Kanun hükümlerine istinaden SGK’ya olan toplam 4.157.732,31 TL tutarındaki borcunu yapılandırdığı ancak bu işlemlerin muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı tespit edilmiştir. 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da eleştirilen söz konusu aykırılığın 2018 yılında devam ettiği görülmüştür.

Sonuç olarak mali tabloların Belediyenin diğer kamu idarelerine olan yapılandırılmış borçlarına ilişkin tam ve güvenilir bilgi sunmasını teminen, işlemlerin vade tarihlerine göre 368 ve 438 nolu hesaplar aracılığıyla izlenmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılına ait işlem yapma imkânı olmadığından hesap hatalarının düzeltilmesine 2019 yılında başlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, bulgu konusu edilen hususa iştirak edilmiş olup hesap hatalarının 2019 yılında düzeltileceği ifade edildiğinden 368 ve 438 nolu hesapların tam ve güvenilir bilgi sunmadığı yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir.