MEHMET BALiOGLU

Vadeli Mevduat Hesabından Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Vadeli mevduata tahakkuk eden faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde, tahakkuk esaslı muhasebe sistemine aykırı olarak net tutar üzerinden işlem yapıldığı tespit edilmiştir.
  • Üniversite, Bilimsel Araştırma Projeleri hesabı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı banka hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirini net tutarlar üzerinden 600 no.lu hesap koduna kaydetmiş, tevkifat tutarını ise muhasebe kayıtlarında göstermemiştir.
  • Bu durum, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir şekilde hatalı muhasebeleştirme işlemi yapıldığı anlamına gelmektedir.
  • 2019 yılında yapılan muhasebe kayıtlarında, 600 Gelirler Hesabının 600.5.1.9.3 kodu ile 630 Giderler Hesabının 630.3.4.3.1 koduna kaydedilmesi gereken tevkifat tutarı kaydedilmemiştir.
  • Bu eksik kayıt, 2019 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda 155.811,40 TL tutarında bir hataya sebep olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 27.12.2014 tarih ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin 8’inci fıkrası

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olarak brüt tutar üzerinden işlem yapılmalıdır.
  • Tevkifat tutarları, muhasebe kayıtlarında ayrı bir satırda gösterilmelidir.
  • 2019 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda tespit edilen 155.811,40 TL tutarındaki hata düzeltilmelidir.

Rapor Metni

Vadeli mevduata tahakkuk eden faiz gelirlerinin muhasebeleştirme işleminin, tahakkuk esaslı muhasebe sistemine aykırı olarak net tutar üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir.

27.12.2014 tarih ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin 8’inci fıkrasında faiz gelirine ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı düzenlenmiştir. İlgili hükme göre, muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalarca tahakkuk ettirilerek banka hesabına aktarılan faiz tutarları 102 no.lu Hesaba, tevkifat tutarları 630 Giderler Hesabına borç, faiz tutarının içinde bulunulan aya ait kısmı 600 Gelirler Hesabına, geçmiş aylara ait kısmı 181 Gelir Tahakkukları Hesabına alacak kaydedilir. Banka hesabına aktarılan tutarın tamamının aynı zamanda 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede Üniversitenin, Bilimsel Araştırma Projeleri hesabı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı banka hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirini net tutarlar üzerinden 600 no.lu hesap koduna kaydettiği, tevkifat tutarını ise muhasebe kayıtlarında hiç göstermediği, dolayısıyla yukarıya alınan Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak hatalı muhasebeleştirme işlemi yaptığı anlaşılmıştır.

2020 yılından itibaren Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre faiz gelirleri üzerinden kesilen verginin muhasebe kayıtlarında görüleceği belirtilmiş olup 2019 yılında yapılan söz konusu muhasebe kayıtlarında karşılıklı olarak 600 Gelirler Hesabının 600.5.1.9.3 kodu ile 630 Giderler Hesabının 630.3.4.3.1 koduna kaydedilmesi gerekirken

kaydedilmeyen tevkifat tutarı kadar 2019 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda 155.811,40 TL hataya neden olunmuştur.