MEHMET BALiOGLU

Üniversiteye Tahsis Edilen Taşınmazın Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Gerze Belediyesi tarafından Sinop Üniversitesine tahsis edilen taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.
  • Üniversite, 25 yıllığına tahsis edilen ve 161.655,27 TL değerindeki taşınmazı muhasebe kayıtlarına almamıştır.
  • Bu durum, 2019 yılı bilançosunda 250 Arazi ve Arsalar Hesabının 161.655,27 TL tutarında eksik görünmesine sebep olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 170: Kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar ile bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların, yardımcı hesaplar itibarıyla izlenmesi gerekmektedir.
  • Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 171: 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.
  • Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 172: Tahsise konu edilen arazi ve arsalar, tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 250 Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 500 Net Değer Hesabına alacak kaydedilmelidir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Sinop Üniversitesi, tahsis edilen taşınmazı muhasebe kayıtlarına almalıdır.
  • Muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi ile 2019 yılı bilançosunda 250 Arazi ve Arsalar Hesabındaki eksiklik giderilmelidir.

Rapor Metni

Gerze Belediyesi tarafından Sinop Üniversitesine tahsis edilen taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin olarak düzenlenen “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 170’inci maddesinde; kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar ile bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların, yardımcı

hesaplar itibarıyla izlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Anılan Yönetmelik’in 250 Arazi ve Arsalar Hesabına ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı 171’inci maddesinde; bu hesabın, kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiş, “Hesabın işleyişi” 172’nci maddesinde ise, tahsise konu edilen arazi ve arsaların, tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden ilgisine göre 250 Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 500 Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, 313/136 numaralı ada parselinde bulunan, mülkiyeti Gerze Belediyesine ait taşınmazın, Gerze Belediye Başkanlığı ile Gerze Meslek Yüksek Okulu arasında yapılan tahsis protokolü ve Gerze Belediye Başkanlığı tarafından alınan Meclis Kararı ile Gerze MYO öğrencilerine futbol, voleybol ve basketbol sahaları yapılmak üzere tahsis edildiği görülmüştür. Söz konusu protokolde, yapılan işlemin 25 yıllığına tahsis edilme işlemi olduğu belirtilmiştir. Ancak üniversite tarafından 161.655,27 TL tutarındaki söz konusu taşınmazın muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür.

İdare tarafından, muhasebe kaydının 2020 yılında düzeltildiği belirtilmişse de; söz konusu hususun 2019 yılı bilançosunda 250 Arazi ve Arsalar Hesabının 161.655,27 TL tutarında eksik görünmesine sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir.