MEHMET BALiOGLU

Üniversiteye Ait ve Kullanımına Verilen (Tahsisli) Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait veya kullanımına bırakılmış bazı taşınmazların tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekillerini yansıtmadığı tespit edilmiştir.
  • Üniversitenin kendi mülkiyetinde olan ve kullandığı taşınmazlar ile kullanımına tahsis edilen taşınmazların birçoğunun tapu kayıtları ile mevcut kullanım şekilleri arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.
  • Üniversite tarafından tapu kayıtlarında gerekli cins tashihi işlemlerinin başlatılmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 13.09.2006 tarih ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesi
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in 10. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Tapu kayıtları üzerinde gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
  • Üniversite, taşınmazların mevcut kullanım şekilleriyle tapu kayıtlarını uyumlu hale getirmek için gerekli çalışmaları başlatmalıdır.
  • Kullanımına tahsis edilen taşınmazlar için malik konumundaki idarelerle iletişime geçilmeli ve cins tashihi işlemleri için gerekli yazışmalar yapılmalıdır.

Rapor Metni

Dokuz Eylül Üniversitesine ait veya kullanımına bırakılmış olan taşınmazların cins tashihlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

13.09.2006 Tarih ve 2006/10970 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü

maddesinde;

“Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini, … ifade eder”

şeklinde tanımlanmıştır.

Cins tashihlerinin yapılması ile ilgili olarak aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde “Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar” denilmiş ve takip eden fıkrada; “Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.” denilerek cins tashihi işlemlerinin taşınmaz maliki durumunda olan kurumlar tarafından kullanıcı konumunda olan kurumların yazısı üzerine yapılacağı, eğer taşınmazı bizzat malik kurumların kendisi kullanıyor ise bu kurumlar tarafından tüm işlemlerin yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2019 yılı mali denetimi sırasında; gerek Üniversitenin kendi mülkiyetinde olan ve kendisi tarafından kullanılmakta olan taşınmazlar gerekse Üniversitenin kullanımına tahsis edilen taşınmazların büyük bir kısmının mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının uyumlu olmadığı görülmüştür.

Üniversitenin taşınmaz envanterinde yer alan ve mevcut kullanım şekliyle tapu kayıtları farklı olan taşınmazlarla ilgili olarak tapuda cins tashihi işlemi kapsamında her hangi bir işlem tesis edilmediği; kendisinin kullanımına verilen ve mevcut kullanım şekliyle tapu kayıtları farklı olan taşınmazlar için de malik konumunda olan idareler ile herhangi bir yazışma yapılmadığı tespit edilmiştir.

Tapu kayıtları üzerinde gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle yapılması, böylece taşınmazların mevcut kullanım şekilleriyle tapu kayıtları ile uyumlu hale getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.