MEHMET BALiOGLU

Üniversiteye Ait Taşınmazın Bedelsiz Tahsis Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversiteye ait bir kız yurdunun Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bedelsiz olarak tahsis edildiği tespit edilmiştir.
  • Bu tahsisin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. Maddesinde belirtilen ‘başka bir kamu idaresine bedelsiz tahsis’ koşulunu tam olarak karşılamadığı değerlendirilmiştir.
  • Üniversitenin gelir elde edebileceği bu taşınmazın bedelsiz tahsisi, kaynakların ticari bir işletmeye aktarılması anlamına gelmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 47
  • 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Madde 17
  • 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Madde 2

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan mevcut protokolün fesh edilmesi.
  • Yurdun Diyanet İşleri Başkanlığı’na doğrudan tahsis edilmesi veya bir bedel karşılığı Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine kiraya verilmesi.

Rapor Metni

Üniversite ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Üniversiteye ait Kız Yurdunun Tahsisine Dair bir protokol yapıldığı görülmüştür.

Yapılan bu Protokolün;

2′ nci Maddesinde, Üniversite Kampüs içerisindeki Servet İncioğlu Yükseköğrenim Kız Yurdu binalarının Diyanet İşleri Başkanlığı Öğrenci yurdu olarak 15 yıl süreyle işletilmesi,

4/A Maddesinde, söz konusu binanın 15 yıl süreyle Diyanet İşleri Başkanlığına öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere ücretsiz tahsis edilmesi,

4/B Maddesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının binaları yurt olarak işletmek üzere Türkiye Diyanet Vakfına tahsis edebileceği,

4/D Maddesinde bu taşınmazın 15 yıl süre için Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi işletmesi tarafından bu protokole uygun olarak kullanılması,

Hükümleri yer almıştır.

Bu Protokol hükümlerine göre, Üniversiteye ait bir yurdun, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfına ve İşletmesine bedelsiz tahsis edilmiş olduğu görülmektedir.

Üniversite İdaresince, Yurt binasının, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun “Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapabileceği ve 5072 sayılı Kanunun hükümleri uygulanmaz” hükümlerine dayanarak Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi işletmesine Diyanet İşleri Başkanlığıyla bir protokol yapılarak bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idareleri, kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.” denilmektedir.

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği başlıklı 17’inci maddesi ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun Temel İlkeler başlıklı 2’nci maddesindeki düzenlemelerin bu tahsisi kapsamadığı, buna göre tahsisin 5018 sayılı Kanun kapsamında, başka bir kamu idaresine yapılması gerekmektedir.

Üniversite tarafından işletilmesi halinde gelir elde edilebilmesi mümkün olan bir taşınmazı, başka bir kamu idaresine tahsis etmek yerine, hukuki bir zorunluluk olmadığı halde, Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi, Üniversitenin kaynaklarının ticari bir işletmeye aktarılması anlamına geldiği, bu bakımdan ticari işletmeye konu olan bu yerin, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak üçüncü

şahıslara ihale suretiyle kiraya verilmesi ve kira geliri elde edilmesi doğru işlem olacaktır.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan mevcut protokolün fesh edilerek, söz konusu Yurdun ya Diyanet İşleri Başkanlığına doğrudan tahsis edilmesi, ya da bir bedel karşılığı söz konusu işletmeye kiraya verilmesine yönelik işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.