MEHMET BALiOGLU

Üniversitenin Teknokent Şirketindeki Sermaye Payının Mali Tablolarında Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’deki üniversiteye ait sermaye payının, üniversitenin mali tablolarında yer almadığı tespit edilmiştir.
  • Bu durum, 2018 yılı Sayıştay denetiminde bulgu konusu yapılmış ancak hata 2019 yılında düzeltilmemiştir.
  • Üniversitenin Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de sahip olduğu 300.000,00 TL değerindeki sermaye payı, 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 159’uncu maddesine göre 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı kullanılmalıdır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversitenin Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’deki 300.000,00 TL değerindeki sermaye payının 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.
  • 247 Sermaye taahhütleri hesabına aynı tutarın alacak olarak kaydedilmesi hatayı düzeltmeyecek ve ödenmiş sermayenin kayıt edilmesini değil yeni bir tutarın muhasebeleştirilmesiyle sonuçlanacaktır.
  • 2019 yılında mali tablolara etki eden hata düzeltilmelidir.

Rapor Metni

Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’deki üniversiteye ait olan sermaye payının, üniversitenin mali tablolarında yer almadığı 2018 yılı Sayıştay denetiminde tespit edilerek bulgu konusu yapılmış ancak hata 2019 yılında düzeltilmediğinden 2019 yılı bilançosuna da hata olarak yansımıştır.

Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin Ana Sözleşmesinde şirketin, Üniversiteye ait hisselerin nominal değerinin 300.000,00 TL olduğu görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 159’uncu maddesine göre; 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayeler ile bu kurumlara ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetleri bedelinden, bu kurumların ödenmemiş sermayelerine mahsup edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Üniversitenin Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de sahip olduğu 300.000,00 TL değerindeki sermaye payı 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmediğinden 2019 mali yılı tablolarında yer almamıştır.

Bu hatanın düzeltilmesinde 247 Sermaye taahhütleri hesabına aynı tutarın alacak olarak kaydedilmesi bulguda ifade edilen hatanın düzeltilmesini sağlamayacak ve ödenmiş sermayenin kayıt edilmesini değil yeni bir tutarın muhasebeleştirilmesiyle sonuçlanacağından 2019 yılında mali tablolara etki eden hata düzelmeden devam edecektir.