MEHMET BALiOGLU

Üniversitenin İktisadi İşletmesi Tarafindan İşletilen Kuruma Ait Bazı Taşınmazların Kira Bedellerinin Üniversite Özel Bütçe Hesapları Yerine Döner Sermaye

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi İşletmesi tarafından işletilen Kuruma ait bazı taşınmazların kira bedellerinin Üniversite özel bütçe hesapları yerine Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesaplarına yatırıldığı tespit edilmiştir.
  • 2018 yılında 277.503,12 TL’lik kira bedeli bu şekilde yanlış hesaba yatırılmıştır.
  • 2019 yılında bu tutardan sadece 77.503,12 TL’si düzeltilmiş, kalan 200.000 TL’si hala Kurum hesaplarına yatırılmamıştır.
  • 2019 ve 2020 yıllarında kira bedelleriyle ilgili herhangi bir ödeme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 3 (i) – Kamu geliri tanımı

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun kira getiren taşınmazlarının ve bunlara ilişkin gelirlerin takibi yapılmalıdır.
  • Kurumun İç Denetim Birimi vasıtasıyla bu süreçler incelenmelidir.
  • 200.000 TL’lik eksik kısım 600-Gelirler Hesabına aktarılmalıdır.

Rapor Metni

İşletme Müdürlüğü Hesaplarına Yatırılması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi işletmesi tarafından işletilen Kuruma ait bazı taşınmazların kira bedellerinin Üniversite özel bütçe hesapları yerine Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesaplarına yatırıldığı 2018 yılı Sayıştay denetiminde tespit edilerek bulgu konusu yapılmıştır.

Söz konusu bulguda aynen “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (i) bendinde “Kamu geliri”; “Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler” şeklinde tanımlanmıştır.

Yapılan incelemede, kuruma ait bazı taşınmazların Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi işletmesi tarafından işletildiği görülmüştür. Bu taşınmazlar üniversiteye ait olduğu için taşınmaza bağlı gelirlerin de üniversite bağlı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesaplarına kaydedilmelidir. Fakat söz konusu İşletmenin taşınmazlar için ödediği kira bedellerini üniversite özel bütçe hesapları yerine Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesaplarına yatırdığı görülmüştür.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi işletmesi tarafından işletilen yerlere ait toplam 277.503,12 TL kira bedelinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yerine Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün hesaplarına kaydedilmesi sonucu 600 Gelirler Hesabı ve dolayısıyla 2018 Bilançosu ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda bu tutar kadar hataya neden olunmuştur.” denilmiştir.

2019 yılında yapılan denetimde ise 277.503,12 TL lık kira bedelinden 77.503,12 TL nin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırıldığı, 200.000,00 TL nin ise hazine payı, bilimsel araştırma proje payı, kurum harcama payı, yönetici payı ve gelirin elde edilmesine fiilen katkısı olan personele ödenecek katkı payı gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekçesiyle 600-Gelirler Hesabına yatırılmadığı; kalan tutarların peyder pey ödenmeye devam edileceği ifade edilmekte ve 2019 ve 2020 yıllarında Kurum hesaplarına her hangi bir ödeme yapılmadığı gibi döner sermaye hesaplarını da ödeme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

277.503,12 TL’lık kira bedelinden Kurum hesaplarına yatırılmayan 200.000,00 TL’sının 600-Gelirler Hesabında bu tutar kadar eksikliğe sebep olması, Nevşehir Hacı Bektaş

Veli Üniversitesi İktisadi İşletmesinin 2019 yılında ne döner sermayeye ne de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına kiralarla ilgili bir ödeme yapmaması sebebiyle 2020 yılı denetiminde Kurumun kira getiren taşınmazlarının ve bunlara ilişkin gelirlerin takibi yapılacak olup Kurumun da kendi İç Denetim Birimi vasıtasıyla bu süreçleri incelemesi gerekir.