MEHMET BALiOGLU

Üniversitenin Bazı Binalarının Yapı Kullanım İzin Belgesinin Bulunmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Uşak Üniversitesine ait bazı binaların Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzninin bulunmadığı tespit edilmiştir.
  • Mevzuat gereği, Üniversite tarafından yaptırılmış/devir alınmış olan bazı taşınmazlara ilişkin olan ve binanın geçici kabulünü müteakip alınması gereken yapı ruhsat/kullanma izinlerinin mevcut olmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 09.05.1985 tarih ve 18749 sayılı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21, 22, 26, 29 ve 32’nci maddeleri
  • 03 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5, 56 ve 64’üncü maddeleri
  • 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16 ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. madde

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu İdaresinin tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarına devam etmesi
  • Eksik yapı kullanım izin belgelerinin tamamlanması

Rapor Metni

Afyon Kocatepe Üniversitesinden devir alınan Uşak Üniversitesine ait bazı binaların Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzninin bulunmadığı tespit edilmiştir.

09.05.1985 tarih ve 18749 sayılı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun;

“Yapı ruhsatiyesi” başlıklı 21’nci maddesinde; “Bu Kanunun kapsamına giren bütün

yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.

“Ruhsat alma şartları” başlıklı 22’nci maddesinde; “Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

“Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat” başlıklı 26’ıncı maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir.

“Ruhsat müddeti” başlıklı 29’uncu maddesinde; “Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır. “

“Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar” başlıklı 32’nci maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.” denilmektedir.

03 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin “Genel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesi;

(9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara; imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat fenni mesuliyeti ve her türlü sorumlulukların bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre yapı ruhsatı, ilgili kamu kurumlarının geçici kabulünü müteakip yapı kullanma izin belgesi talep üzerine ilgili idaresince düzenlenir.

“Kamu alanlarında yapılacak yapılarda ruhsat” başlıklı 56’ncı maddesi;

“(1) Kanun ve diğer mevzuat kapsamında Bakanlığa görev olarak verilen yapı ruhsatı,

yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, imar durum belgesi, kanal ve yol kotu tutanaklarını düzenleme, yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin idari yaptırımları gerçekleştirme ve uygulama işleri afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat kapsamında gerektiğinde kat mülkiyeti tesisi, tescili, imar hakkı transferi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesi işlemleri Bakanlık taşra teşkilatı olan müdürlüklerce, Bakanlık adına yürütülür.”

“Yapı kullanma izni” başlıklı 64’üncü maddesi;

“Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, mal sahibinin müracaatı üzerine yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınması zorunludur.”

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16 ncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlenmiş olup, anılan kanun maddesi;

“Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.”

hükümlerine rağmen, Üniversite tarafından yaptırılmış/devir alınmış olan bazı taşınmazlara ilişkin olan ve mevzuat gereği binanın geçici kabulünü müteakip alınması gereken yapı ruhsat/kullanma izinlerinin mevcut olmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresinin; tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başlayarak bazı binalar için yapı kullanım izin belgelerini tamamladığı anlaşılmış olup, konu izleyen yıl denetimlerinde takip edilecektir.