MEHMET BALiOGLU

Üniversitede Kadrosu Olmayan Makamlara Tedviren Görevlendirmeler Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversitede, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Yazı İşleri Müdürlüğü kadrolarına usulüne uygun olmayan şekilde tedviren atamalar yapıldığı ve bu şekilde hizmet verildiği tespit edilmiştir.
 • Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunun bir adet olmasına rağmen, ikinci bir kişi kadrosuz olarak bu görevi yürütmek üzere Rektör tarafından sürekli görevlendirilmiştir.
 • Üniversite senatosu kararıyla Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosu üniversitenin kadro cetvelinde mevcut değildir ve bu kadroya da tedviren atama yapılmıştır.
 • Her iki tedviren görevlendirmede de atamalara ilişkin bir ödeme yapılmamış olması, atamaları yasal hale getirmemektedir.
 • Tedviren görevlendirilen kişilerin asil memurun tüm yetkilerini kullanması ve her türlü idari ve mali işlemde bulunması yetki aşımı sonucunu doğurmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2 Numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 2 Numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MADDE 2 – (1)
 • 2 Numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MADDE 4 – (1)
 • 2 Numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MADDE 9 – (1)
 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname MADDE 27-1
 • 99 Seri Numaralı Devlet Memurları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Tedviren görevlendirmelerin sona erdirilmesi
 • Usulüne uygun atama ve görevlendirmelerin yapılması
 • Kadro ihtiyacının karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Yetki aşımı ve mali sonuçlar doğuran işlemler konusunda gerekli incelemelerin yapılması

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde, kadrosu mevcut olmayan Genel Sekreter Yardımcılığı ve kadro ihdası üniversite senatosu tarafından yapılan Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna usulüne uygun olmayan şekilde tedviren atamalar yapıldığı ve bu şekilde hizmete devam edildiği tespit edilmiştir.

2 numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde

“Amaç

 1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan

  idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları hakkında uygulanır.

  Kadro ve pozisyon cetveli

  MADDE 4 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların;

  1. 657 sayılı Kanuna tabi memur kadroları ekli (I) sayılı cetvelde,

  2. …..

Kadro ve pozisyon unvanları

MADDE 9 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve

pozisyon unvanları kullanılamaz.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre üniversitelerin kadro düzenlemeleri ve ihdası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvelleri ile olmaktadır. Üniversitede yapılan incelemelerde, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunun bir adet olduğu ve Genel Sekreterlik içinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosunun ise hiç mevcut olmadığı görülmüştür.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinde,

Genel Sekreterlik:

Madde 27 – 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur…” denilmek sureti ile iki genel sekreter yardımcısına izin verilmiş, ancak Bartın Üniversitesinin merkez teşkilatında ihdası uygun görülen kadroları gösteren cetvelde Genel sekreter yardımcısı kadrosunun bir adet olduğu tespit edilmiştir. Genel sekreter yardımcılığını yürüten bir kişi olmasına karşın ikinci bir kişi, kadrosuz olarak tedviren bu görevi yürütmek üzere Rektör tarafından sürekli olarak görevlendirilmiştir.

Her ne kadar üniversitenin artan iş yükü karşısında idari hizmetlerin devamlılığının

gerekliliği akla gelebilse de, Genel sekreter yardımcısının hasta, izinli veya raporlu olduğu durumlarda hizmetin ifasını sağlamak için uygulanması gereken vekalet usulü, 657 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta da sınırları belirlenen dolu kadroya vekalet usulüdür. Kişinin raporlu ve izinli olduğu dönemler gerekçe gösterilerek, sürekli ve kadrosuz olarak tedviren görevlendirme yapılmasına kanunen izin verilmemiştir.

Diğer taraftan Üniversite senatosunun almış olduğu bir karar ile Genel Sekreterlik bünyesi içinde “büro” adı verilerek yazı işleri şube müdürlüğü oluşturulmuş ve bu kadroya da tedviren atama yapılmıştır. Bu atamaya konu olan kadro da üniversitenin kadro cetvelinde mevcut değildir. Bu kadroya atanan kimsenin şube müdürü olma niteliklerini haiz olması da atamayı yasal hale getirmemektedir.

Yapılmış olan tedviren görevlendirmenin Türk hukukunda yasal bir dayanağı yoktur. 99 seri no’lu Devlet Memurları Tebliğinde “…asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir..” denilmek sureti ile tedvirden bahsedilmiş, ancak ne devlet memurlarına uygulanacak genel kanun niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ne de Devlet Memurları Kanunu’nun kapsamı dışında kalan diğer özel kanunlarda tedviren görevlendirme şeklinde bir görevlendirme usulünden söz edilmemiştir.

Yapılan incelemelerde, her iki tedviren görevlendirmede de bu atamalara ilişkin olarak bir ödemenin yapılmamış olması atamaları yasal hale getirmemektedir. Çünkü bu kadrolarda bulunan kimselerin imza yetkileri, mali sonuç doğuran işlem ve eylemleri kapsamaktadır.

Asil memurun tüm yetkilerini kullanan, kadroları cetvellerde mevcut olmayan ancak bu unvanları kullanarak her türlü idari ve mali işlemde bulunan, üniversite yönetimi ve idari teşkilatında etkili olan bu kişilerin tedviren görevlendirilmiş olmasının, yetki aşımı sonucunu doğurduğu değerlendirilmektedir.