MEHMET BALiOGLU

Üniversite Yerleşkesinin Altyapı Planının Bulunmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite Kampüsünde bulunan elektrik, su ve doğalgaz hatlarının güzergâhlarının bilinmemesi ve bu güzergâhları gösteren bir altyapı planının mevcut olmaması.
  • Yapım işlerine ait kazı imalatlarına başlanılmadan önce yükleniciye verilmesi gereken kazı planlarının, Kampüse ait bir altyapı planının olmaması nedeniyle verilememesi.
  • Bazı kazılarda, elektrik kabloları, doğalgaz ve su borularına zarar verilmesi gibi durumlarla karşılaşıldığı ve bunun, işlerin aksamasına neden olması.
  • Ege Üniversitesi Konservatuvar Giriş Kapısı Yapım işi’nde, sözleşme imzalandıktan sonra inşaat sahasından geçen enerji hatları nedeniyle yapım işinin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı ve sözleşmenin feshi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesi
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “ İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar ” başlıklı 62’nci maddesinin (c) bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Yapım işi ihalesine çıkılmadan önce mülkiyet, imar, altyapı problemlerinin çözülmesi ve daha sonra ayrıntılı bir şekilde uygulama projesi hazırlanarak ihaleye çıkılması.
  • Üniversitenin ve Üniversite harcama birimlerindeki sorumluların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını ve kötüye kullanılmamasını sağlaması.
  • İhale ve sözleşmelerin uygulanması sürecinde benzer sorunlarla karşılaşmamak için yukarıda belirtilen hususlara daha fazla dikkat edilmesi.
  • Kampüs altyapısına ait bir planın hazırlanması.

Rapor Metni

Üniversitenin 2019 yılı hesabı ile ilgili olarak yapılan bir inceleme sonucunda; Üniversite Kampüsünde bulunan elektrik, su ve doğalgaz hatlarının güzergâhlarının bilinmediği ve bu güzergâhları gösteren bir altyapı planının mevcut olmadığı, görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu”

başlıklı 8’inci maddesinde;

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.”

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin (c) bendinde;

“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. (…)”

Hükümlerine yer verilmektedir.

Belirtilen mevzuat hükümlerine göre; yapım işi ihalesine çıkılmadan önce mülkiyet, imar, altyapı problemlerinin çözülmesi ve daha sonra ayrıntılı bir şekilde uygulama projesi hazırlanarak ihaleye çıkılması zorunludur. Bu şekilde Üniversitenin ve Üniversite harcama birimlerindeki sorumluların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını ve kötüye kullanılmamasını sağlaması gerekmektedir.

Yapılan incelemede; yapım işlerine ait kazı imalatlarına başlanılmadan önce yükleniciye verilmesi gereken kazı planlarının, Kampüse ait bir altyapı planının olmaması nedeniyle verilemediği; bu nedenle bazı kazılarda, elektrik kabloları, doğalgaz ve su borularına zarar verilmesi gibi durumlarla karşılaşıldığı ve bunun, işlerin aksamasına neden olduğu anlaşılmıştır.

Ege Üniversitesi Konservatuvar Giriş Kapısı Yapım işi, bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir: Sözleşme imzalandıktan sonra inşaat sahasından geçen enerji hatları nedeniyle yapım işinin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmış ve sözleşmenin feshi söz konusu olmuştur.

Bu itibarla; hem ihale, hem de sözleşmelerin uygulanması sürecinde benzer sorunlarla karşılaşmamak için yukarıda belirtilen hususlara daha fazla dikkat edilmesi zorunlu olup; Kampüs altyapısına ait bir planın olmayışının, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve

kamu kaynağının, etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sekteye uğrattığı, düşünülmektedir.