MEHMET BALiOGLU

Üniversite Tarafından Kullanılmakta Olan Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversitenin kullanmakta olduğu taşınmazların cins tashihlerinin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.
  • Üniversiteye ait ve kendisi tarafından kullanılan taşınmazlar ile Üniversitenin kullanımına tahsis edilen taşınmazların büyük bir kısmının, mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının uyumlu olmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Madde 4
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Madde 10

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kullanılan taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının uyumlu hale getirilmesi için tapu kayıtları üzerinde gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle yapılması.

Rapor Metni

Üniversitenin 2019 yılı hesabının incelenmesi sonucunda; Kurum tarafından kullanılmakta olan taşınmazların cins tashihlerinin tamamlanmadığı, tespit edilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“(…)

b) Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini,

(…)

ifade eder”

Aynı Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“(1) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.

(2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.”

Denilmek suretiyle cins tashihi işlemlerinin, taşınmazın maliki durumunda olan kurumlar tarafından kullanıcı konumunda olan kurumların yazısı üzerine yapılacağı; taşınmazın bizzat malik kurum tarafından kullanılması durumunda ise, bu kurum tarafından tüm işlemlerin yerine getirileceği, hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede; Üniversiteye ait ve kendisi tarafından kullanılmakta olan taşınmazlar ile Üniversitenin kullanımına tahsis edilen taşınmazların büyük bir kısmının, mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının uyumlu olmadığı görülmüştür. Konu ile ilgili çalışmalara, İdare tarafından başlanılmış; ancak bu çalışmalar, henüz tamamlanmamıştır.

Bu nedenle, kullanılan taşınmazların, mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının uyumlu olmadığı; tapu kayıtları üzerinde gerekli düzeltme işlemlerinin ivedilikle yapılması, böylece taşınmazların mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının uyumlu hale getirilmesinin uygun olacağı, değerlendirilmektedir.