MEHMET BALiOGLU

Üniversite Özel Bütçesinden Ödenmesi Gereken Giderlerin Döner Sermaye İşletmesi Tarafından Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Sürekli görev yolluğu, geçici görev yolluğu, jüri ücretleri ve “Sinop Üniversitesi 2018 yılı Büyük Onarım İşi”ne ait 5 no’lu ara hakedişin 1 ve 3’üncü kısım ödemelerinin özel bütçe yerine döner sermaye bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.
  • Bu durumun Döner Sermaye İşletmesinin gelir gider dengesini bozabileceği ve bütçe ilkelerine aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 12, Paragraf 4
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 13
  • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Madde 58, Bent (b)
  • 2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Madde 10
  • 2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Madde 13

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Özel bütçeden ödenmesi gereken giderlerin Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ödenmemesi gerekmektedir.
  • Döner sermaye gelirleri, sadece ilgili mevzuatında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.

Rapor Metni

Özel bütçe tarafından ödenmesi gereken sürekli görev yolluğu, geçici görev yolluğu, jüri ücretleri ve “Sinop Üniversitesi 2018 yılı Büyük Onarım İşi”ne ait 5 no’lu ara hakedişin 1 ve 3’üncü kısım ödemelerinin döner sermaye bütçesinden yapıldığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12’nci maddesinin 4’üncü paragrafında özel bütçe; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenen ve bu Kanun’a ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 13’üncü maddesinde de bütçe ilkeleri belirtilmiştir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58’inci maddesinin (b) bendine göre; döner sermaye işlemlerinden tahsil edilen gelirin belirli bir oranı (asgari %15) ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılacaktır.

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na dayanılarak hazırlanan 2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi’nin “Genel İlkeler” başlıklı 10’uncu maddesinde; döner sermaye gelirleri ile bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacağı belirtilmiştir. Aynı Rehberin 13’üncü maddesinde “… İdareler, gelir tahminlerinde döner sermaye ve fon gelirleri dışında kalan tüm gelir kaynaklarını dikkate alacaklar, önceki yıllar gerçekleşmeleri ve geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda yapılacak gelir tahminlerini gelir bütçe fişlerine yansıtacaklardır.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümlerine göre; kurum ihtiyaçları için döner sermaye işletmesinin gelirlerinden belli bir oranda pay ayrılmışken özel bütçe tarafından yapılması gereken ödemelerin de döner sermaye işletmesi tarafından karşılanması Döner Sermaye İşletmesinin gelir gider dengesini bozacaktır. Bu uygulama bütçe ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.

Belirtilen ödemelerin, ödenek noksanlığı nedeniyle Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapıldığı, dolayısıyla mevzuata aykırı olmadığı ileri sürülmekteyse de; açıklanan

nedenlerle özel bütçeden ödenmesi gereken giderlerin Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ödenmesinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.