MEHMET BALiOGLU

Üniversite Öğretim Elemanlarına Ek Ders Ödemesi Yapılırken Fiilen Ders Yapılıp Yapılmadığının Kontrol Edilmemesi ve Bazı Fakültelerde Ek Derslerin Sistem Dışında Manuel Takip Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Mersin Üniversitesinde ek ders ödemelerinin kontrolü ve takibinde eksiklikler tespit edilmiştir.
  • Ek ders ödemelerinde derslerin fiilen yapıldığına dair kontrollerin yapılmadığı ve bazı fakültelerde süreçlerin manuel olarak takip edildiği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun “Çalışma Esasları” başlıklı 36. maddesi
  • 2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu’nun “ Ek ders ücreti ” başlıklı 11. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Ek ders ödemelerine ilişkin sürecin etkin bir şekilde yeniden tasarlanması
  • Derslerin fiilen yapıldığına dair kontrollerin artırılması ve belgelendirmenin sağlanması (yoklama kağıdı, imza föyü vb.)
  • Ders yükü beyanlarının tüm fakülte ve bölümlerde sistem üzerinden yürütülmesinin sağlanması

Rapor Metni

Mersin Üniversitesinde 2019 yılı denetimi kapsamında ek ders ödemelerine ilişkin yapılan incelemelerde; ek ders ödemesinin hak edilmesi için gerekli olan dersin fiilen yapılması ve öğretim elemanlarının bizzat bulunması şartlarının yerine getirilip getirilmediğine dair herhangi bir kontrolün yapılmadığı ve bazı fakültelerde ek derslere ilişkin süreçlerin sistem dışında manuel takip edildiği anlaşılmıştır.

2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun “Çalışma Esasları” başlıklı 36’ncı maddesinde, öğretim üyelerinin haftada asgari on saat, öğretim görevlisi ve okutmanların ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.

2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu’nun Ek ders ücretibaşlıklı 11’inci maddesine göre öğretim elemanlarına mecburi ders yükü dışında, haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenebilecektir.

Anılan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, görevli oldukları Üniversitede; öğretim üyeleri haftada 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar ise haftada 12 saat ders vermekle yükümlüdür. Kanunun öngördüğü bu yükümlülük yerine getirildikten sonra ücrete konu ders ve faaliyetlerin ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders örgün eğitimde haftada 20 saat, ikinci öğretimde ise haftada 10 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödemesi yapılabilecektir.

Mersin Üniversitesinde yerinde yapılan denetim ve incelemelerde, hem ara sınav dönemlerinde hem de diğer eğitim öğretim döneminde öğretim elemanlarının ek dersi fiilen yapıp yapmadığı kontrol edilmeksizin, sistem üzerinden yapılan beyanların esas kabul edilerek ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. Öğretim elemanlarının sistem üzerinden ayın belli günlerinde girdikleri/onay verdikleri derslerin bölüm, fakülte, öğrenci işleri, personel ve strateji daireleri nezdinde derslerin fiilen yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir kontrol süreci bulunmamaktadır. Özellikle ara sınav dönemlerinde bu kontrol zafiyeti daha da önem kazanmaktadır. Ara sınav ve diğer dönemlerde de yapılan ek ders ödemelerinde, mevzuatta belirtilen derslerin fiilen yapılması şartının yerine getirilip getirilmediğinin hem yoklama kâğıdı, imza föyü vs. gibi ispat edici bir belge aracılığıyla hem de çeşitli süreç kontrolleri

geliştirilerek takip edilmesi ayrıca bir dikkat ve özen gerektirmektedir.

Bununla beraber Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuvar Müdürlüğünde ders yüküne ilişkin süreçler sistem dışında takip edilmektedir. Diğer fakültelerde ek derse ilişkin ders girişi, onaylar vs. gibi süreçler sistem üzerinden yürütülürken bu fakülte ve bölümde öğretim elemanları ders yükü beyanlarını el ile yazarak bildirmektedirler. Bu birimlerde belli aylara ilişkin incelenen bazı ek ders ödeme listelerinde öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun hemen her hafta için ek ders beyanlarını en üst limitten bildirdikleri görülmüştür. Ek ders beyanlarının el ile doldurulduğu birimlerde derslerin fiilen işlenip işlenmediğine ilişkin kontrol sürecinin bulunması ayrıca bir önem ifade etmektedir.

Kamu İdaresi bulguda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerektiğini ifade ederek bulgumuza iştirak etmiştir.

Mersin Üniversitesinde, ek ders ödemelerine ilişkin sürecin etkin şekilde yeniden tasarlanması, özellikle derslerin fiilen işlenip işlenmediğine ilişkin ispata dayalı kontrollerin hem ara sınav dönemlerinde hem de diğer dönemlerde titizlikle yapılması; ders yüklerinin el ile doldurulan beyanlardan takip edildiği fakülte ve bölümlerde de ek derse ilişkin tüm süreçlerin diğer fakültelerde olduğu gibi sistem üzerinden yürütülmesinin sağlanması, bu konunun kamu zararına sebebiyet vermeyecek şekilde mevzuata uygun bir çerçevede gerçekleşmesi adına büyük önem arz etmektedir.