MEHMET BALiOGLU

Üniversite Mülkiyetinde Olup, Diğer Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Taşınmazların Mali Tablolarda Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite mülkiyetinde olup diğer kamu idarelerine tahsis edilen 192.788 m2’lik taşınmazın mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiştir.
  • Bu durumun, 250.02 ve 252.02 no.lu hesapların çalıştırılmaması nedeniyle 2019 yılı mali tablolarında toplam 15.067.757,64 TL’lik hataya sebep olduğu tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınır ve taşınmaz işlemleri” başlıklı 44’üncü maddesi
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Üniversiteler Ortak Detaylı Hesap Planı
  • 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazların 250.02 ve 252.02 no.lu hesaplara kaydedilmesi
  • 250.03 nolu hesapta yer alan tutarların gerçeğe uygun değer ile muhasebe kayıtlarına yansıtılması

Rapor Metni

Üniversite mülkiyetinde olan ve diğer kamu idarelerine tahsis edilen toplam 192.788 m2’lik taşınmazın mali tablolarda yer almadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınır ve taşınmaz işlemleri” başlıklı 44’üncü maddesinde kamu idarelerinin taşınmazlarının kaydına ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydı ve yönetimi ile ilgili olarak; bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken kayıt ve kontrol işlemlerinin, kuruluş kanunları ile özel mevzuatlarındaki hükümler uyarınca, bu idarelerin yetkili ve görevli birimleri tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

Kurumlara ait taşınmazlar, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde tanımlanan Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu bünyesinde yer alan dört hesap ile izlenmektedir: Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, Binalar, Tesis, Makine ve Cihazlar ve Yapılmakta olan Yatırımlar Hesapları. Söz konusu kayıtların yapılmasında kullanılacak hesap planı sistematiği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Üniversiteler Ortak Detaylı Hesap Planı ile tanımlanmıştır.

27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları ile yardımcı hesap kodları ihdas edilmiş olup, anılan Tebliğ ekinde; 250.02 ve 252.02 kodlu yardımcı hesaplara ilişkin olarak; Kamu İdaresinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenlerin bu yardımcı hesapların detaylarında izleneceği ifade edilmektedir.

Yukarıda anılan mevzuat hükmüne göre Dicle Üniversitesi mülkiyetinde olan ve diğer kamu idarelerine tahsis edilen arazi vasfındaki taşınmazların 250.02 hesap kodu ile Arazi ve Arsalar Hesabına, bina vasfındaki taşınmazların ise 252.02 hesap kodu ile Binalar Hesabına, kayıt edilerek takip edilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Üniversite mülkiyetinde olup diğer kamu idarelerine tahsis edilen 192.788 m2’lik taşınmazdan,

Arazi vasfındaki toplam rayiç değeri 13.469.184,54 TL olan toplam 191.003 m2’sinden;

-7.047.000 TL rayiç değerindeki 100.000 m2’sinin Kredi Yurtlar Kurumuna, 2.818.800 TL rayiç değerindeki 40.000 m2’sinin Emniyet Genel Müdürlüğüne süresiz olarak,

-2.818.800 TL rayiç değerindeki 40.000 m2’sinin 49 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığına, 775.372,04 TL rayiç değerindeki 11.003 m2’sinin ise 10 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına;

Tahsis edilen kısmının 250.02 hesap kodu ile Arazi ve Arsalar Hesabına kaydedilmediği,

Bina vasfındaki toplam rayiç değeri 2.568.773,10 TL olan toplam 1.790 m2’sinden;

-970.200 TL rayiç değerindeki 990 m2’sinin süresiz olarak Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,

-1.598.573,10 TL rayiç değerindeki 795 m2’sinin de 10 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına,

Tahsis edilen kısmının 252.02 hesap kodu ile Binalar Hesabına kaydedilmediği,

Sonuç olarak anılan hesapların çalıştırılmadığı, dolayısıyla 250.02 hesap kodunda 13.469.184,54 TL., 252.02 hesap kodunda 1.598.573,10 TL.,

Olmak üzere toplam 15.067.757,64 TL hataya neden olunduğu görülmüştür.

Mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi üretmesi açısından Üniversite tarafından söz konusu kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların 250.02 ve 252.02 no.lu hesaplara kaydedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Her ne kadar bulgu konusu bu husus 2020 yılında düzeltilmiş olsa da, 250.03 nolu hesapta yer alan tutarların gerçeğe uygun değer ile muhasebe kayıtlarına yansıtılmaması sonucunda 2019 yılı mali tablolarında 15.067.757,64 TL lik hataya neden olunmuştur.