MEHMET BALiOGLU

Üniversite Kiralamaları İle İlgili Yapılan Tespitler

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversitenin kantin, kafeterya ve çay ocaklarının kiralanmasında sözleşme hükümlerine aykırı davranıldığı ve kullanım alanlarının genişletildiği tespit edilmiştir.
 • Üniversitenin kantinlerde yeterli denetimi yapmaması sonucu genel sağlık kuralları ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından eksiklikler bulunmaktadır.
 • Kantinlerde kira ve ısınma bedelleri sözleşmede belirlenen alan yerine fiili kullanım alanına göre tahsil edilmemektedir.
 • Kantinlerde çalışanların genel sağlık ve diğer muayenelerinin yapılmadığı, dosyalarının güncel tutulmadığı ve kantinlerin sağlık ve diğer yönlerden idarece denetlenmediği tespit edilmiştir.
 • Bazı kantinlerde idareden izin alınmaksızın fotokopi, kırtasiye hizmeti, paralı oyun makineleri gibi faaliyetler yürütülmektedir.
 • Çalışanların isim ve personel dosyaları idareye bildirilmemektedir.
 • “Yemekhane, Kantin ve Kafeteryaların İşletim ve Denetim Yönergesi” hükümlerine uyulmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 21.11.2018 tarihli ve senato kararı ile kabul edilen “Yemekhane, Kantin ve Kafeteryaların İşletim ve Denetim Yönergesi”

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Kantin, kafeterya ya da çay ocağı kiralamalarında, bedel tespitinde ve sözleşme hükümlerinin yürütülmesinde hukuka ve mevzuata uygunluğa riayet edilmelidir.
 • İdarenin genel gözetim ve kontrol yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.
 • Kantin ihalelerinin bedel tespitinde açıklık ve şeffaflık sağlanmalıdır.
 • Kullanım alanlarının sözleşme hükümlerini ihlal etmesi durumunda, ecrimisil ve ısınma bedeli gibi ikincil giderlerin tahsilatı idare tarafından yapılmalıdır.

Rapor Metni

Üniversitenin kantin, kafeterya, çay ocağı gibi taşınmazlarının kiralanmasında sözleşme hükümlerine aykırı davranıldığı ve kullanım alanlarının genişletildiği, ayrıca, Üniversitenin kantinlerde yeterli denetimi yapmaması sonucu genel sağlık kuralları ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir.

 1. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kantininde yapılan denetimde, kiralamaya ilişkin sözleşme ve ihale dosyasında, kantin kullanım alanının yekpare 573,77 m2 olarak belirlendiği halde, sözleşmede değişiklik yapılmadan dört mevsim kullanımı sağlayan sabit yapılar ve eklentilerle ana kantinin kullanım alanının 656 m2 ‘ye çıkartıldığı, 24 saat açık acil kantinine 156m2 yer tahsis edildiği ve idareden herhangi bir izin alınmaksızın kahve zinciri markasının standının kurulduğu, ayrıca, kantinde sıcak yemek servisi yapıldığı ve bundan ayrı olarak hastane içerisinde hizmet veren bir çayocağının da bulunduğu tespit edilmiştir.

  Kantin alanlarına eklentiler yapılması ve yeni kantin alanları açılmasına karşın belgeler üzerinde yapılan incelemede, kira ve ısınma gibi bedellerin 573,77m2 üzerinden ödenmeye devam olunduğu görülmüştür.

  Ayrıca, sözleşme hükümlerinde yer aldığı halde, çalışanların genel sağlık ve diğer muayenelerinin mevcut olmadığı, dosyalarının güncel olarak tutulmadığı ve kantinlerin sağlık ve diğer yönlerden idarece denetlenmediği ,

 2. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde fakülte binasının içinde kantin sahibi tarafından kapsamlı bir fotokopi dükkânı işletildiği, bu işletme için herhangi bir sözleşme yapılmadığı ve ihaleye çıkılmadığı; kantin içerisinde idareden izin alınmaksızın paralı oyun makinelerinin kurulduğu, kantin ve fotokopi dükkanında çalışanların isim ve personel dosyalarının idareye bildirilmediği ,

 3. Köyceğiz Kampüsü içerisindeki kantinlerde, sözleşme hükümlerinde basit fotokopi dışında bir faaliyet izni verilmediği halde ozalit ve baskı ciltleme alanı kurulduğu, her kafeteryada idareden izin alınmaksızın paralı oyun makinelerinin bulundurulduğu, çalışanların sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde idareye isimlerinin bildirilmediği ve çalışanların için gerekli dosyaların tutulmadığı ,

 4. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi kantininde çalışanların isimlerinin idareye bildirilmediği, personel için sosyal güvenlik kurumu bildirimleri ve asli sicil kaydı gibi yazışmaların mevcut olmadığı, çay ocaklarında gerekli sıhhi donanım olmadığı halde yiyecek hazırlandığı, kapsamlı kırtasiye hizmeti verildiği, paralı oyun makinelerinin olduğu ve idareden onaylı fiyat listelerinin yer almadığı,

 5. 21.11.2018 tarihinde senato kararı ile kabul edilen “Yemekhane, Kantin ve Kafeteryaların İşletim ve Denetim Yönergesi” yürürlükte olduğu halde yönergede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmediği,

tespit edilmiştir.

Gelir getirici faaliyetler için kantin, kafeterya ya da çay ocağı kiralamalarının ihale edilmesinde, bedel tespitinde ve sözleşme hükümlerinin yürütülmesinde öncelikle hukuka ve mevzuata uygunluğa riayet edilmelidir. Sözleşme aşamasından sonra da idarenin genel gözetim ve kontrol yükümlülükleri bulunmaktadır. Kantin ihalelerinin bedel tespitinde açıklık ve şeffaflık burada sunulacak hizmetlerin ve kullanım alanının doğru ve açık biçimde şartname ve sözleşme hükümlerinde yer almasıyla başlamaktadır.

Her ne kadar idarenin denetim ve incelemeler neticesinde personel dosyalarının takibi, kantinlerde yer alan ürün ve diğer hizmetlerin denetlenmesi konusunda titizlik gösterdiği akla gelebilirse de, kullanım alanlarının sözleşme hükümlerini ihlal etmesiyle beraber hem ecrimisil hem de bu alanlara isabet eden ısınma bedeli gibi ikincil giderlerin de tahsilatının, idarenin sorumluluğunda olduğu değerlendirilmektedir.