MEHMET BALiOGLU

Üniversite Döner Sermaye Faaliyetlerinin Ayrı Bir Birim Üzerinden Yürütülmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kastamonu Üniversitesi döner sermaye faaliyetleri, ayrı bir birim yerine Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASUSEM) üzerinden yürütülmektedir.
  • Mevzuata göre üniversitelerde döner sermaye işletmeleri kurulabilir ve bu işletmeler, bir döner sermaye işletmesi ve buna bağlı birimler şeklinde örgütlenebilir.
  • Uygulamada Kastamonu Üniversitesi’nde işletme sermayesi de döner sermaye işletmesi bünyesinde yer almaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesi
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 2 nci maddesi
  • Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 1 inci maddesi
  • Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 4. Maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kastamonu Üniversitesi döner sermaye faaliyetlerinin, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi yerine ayrı bir Döner Sermaye İşletme birimi bünyesinde yürütülmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

Kastamonu Üniversitesi döner sermaye faaliyetlerinin; ayrı bir döner sermaye birimi yerine Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASUSEM) üzerinden yürütüldüğü tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesine göre; “… üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kurulunun önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri …” kurulabileceği,

Yine “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 2 nci maddesine göre; “Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinde, ilgili yönetim kurulunun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü ile döner sermaye işletmesi” kurulabileceği,

Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 1 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.”; 4. Maddesinde “(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

… İfade eder.”

Hükümleri yer almaktadır.

Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 01.12.2008 tarih ve 27071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile kurulmuş ve 02.01.2009 tarihinde Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetine başlamış olup daha sonra diğer döner sermaye birimleri de kurulmuştur. 2019 yıl sonu itibarıyla bu birimler şunlardır; Su Ürünleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Orman Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulama Anaokulu, İç Su ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi Özel İlkokulu, Kastamonu Üniversitesi Personel Belgelendirme Merkezi, Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, İktisat Fakültesi E-Dergi, Yabancı Diller Eğitim Araştırma ve Sınav Koordinatörlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. Bu işletmelerin dışında ayrı bir Döner Sermaye İşletme biriminin bulunması gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerinden Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinin; bir Döner Sermaye İşletmesi ve buna bağlı birimler şeklinde örgütleneceği anlaşılmakta olup uygulamada işletme sermayesinin de Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yer aldığı görülmektedir.

Kastamonu Üniversitesi döner sermaye faaliyetlerinin; Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi yerine ayrı bir Döner Sermaye İşletme birimi bünyesinde yürütülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.