MEHMET BALiOGLU

Üniversite Bünyesindeki Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Birçoğunun Fiilen Aktif Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Sinop Üniversitesi’nde 13 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.
  • Bu merkezlerin kuruluşu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Yapılan incelemede, 2019 yılı itibarıyla sadece 6 Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet gösterdiği, geri kalan 7 merkezin ise herhangi bir faaliyet bildirmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları (Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararı)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Faaliyet göstermeyen 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işleyişi ve akıbeti hakkında Yükseköğretim Kurumu ile yazışmalar yapılarak durum değerlendirmesi yapılmalıdır.

Rapor Metni

Sinop Üniversitesi’nde 13 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır: Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Mevzuat gereğince; bir Uygulama ve Araştırma Merkezi açılırken; öncelikle YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları’na (Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararı) ve YÖK ölçütlerine uygun olarak Uygulama ve Araştırma Merkezi açma önerisinin hazırlanması gerekmektedir. Bu öneri taslağı hazırlandıktan sonra, başvuru bir üst yazı ile Rektörlüğe sunulmakta, Rektörün önerisi ile başvuru Senatoda görüşülmekte, Senato tarafından onaylanan öneri Mütevelli Heyetine sunulmakta ve önerinin Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmasını müteakip YÖK’e gönderilmektedir. Önerinin YÖK tarafından onaylanmasıyla, Merkeze ait Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmakta ve yayımlanmasını takiben de Merkez Başkanının/Müdürünün atanarak Merkezin kuruluş süreci tamamlanmaktadır.

Üniversite bünyesinde bu süreç tamamlanarak kurulan 13 adet Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2019 yılına ilişkin faaliyet bilgileri talep edilmiş; söz konusu merkezlerden sadece 6 tanesinin (Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) 2019 yılında bazı faaliyetlerde bulunduğu görülmüş, geri kalan merkezler ise herhangi bir faaliyet bildirmemiştir. Buradan hareketle; 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2019 yılında herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı, fiilen atıl durumda oldukları,

dolayısıyla bu birimlerin işleyiş ve akıbeti hakkında Yükseköğretim Kurumu nezdinde yazışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.