MEHMET BALiOGLU

Üniversite Bünyesindeki Bir Birimin Öğrencisi Olmaması Sebebiyle Atıl Durumda Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite bünyesindeki İletişim Fakültesi’nin 2008 yılındaki kuruluşundan bu yana öğrencisi bulunmamaktadır ve fiilen eğitime başlamamıştır.
  • Fakültenin atıl durumda olması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesi, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına yol açmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin (f) bendi: “Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, Cumhurbaşkanınca yapılan yükseköğretim planlaması çerçevesinde kanunla kurulur.”
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinin (h) bendi: “Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim – insangücü – eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim – öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir”
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci maddesinin (a) bendi: “Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak,”
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi: Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde rektörlerin birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İletişim Fakültesi’nin mevcut durumunun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için ihtiyaçlar ve mevcut koşullar gözetilerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
  • Mevcut durumun Yükseköğretim Kuruluna sunularak değerlendirilmesi uygun görülmektedir.

Rapor Metni

Üniversite bünyesindeki İletişim Fakültesinin öğrencisinin bulunmadığı, lisans eğitiminin yapılmadığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun “Ana ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin, (f) bendinde;

“Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, Cumhurbaşkanınca yapılan yükseköğretim planlaması çerçevesinde kanunla kurulur.”

Aynı Kanun’un (h) bendinde;

“Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim – insangücü – eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim – öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir” hükümleri yer almaktadır.

Yine aynı Kanun’un “Yükseköğretim Kurulunun görevleri” başlıklı 7’nci maddesinin

(a) bendinde;

“Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve

yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak,”

olarak sayılmıştır.

Yukarıya aynen alınan Kanun hükümlerine göre; bir fakülte veya yüksekokulun kurulması, eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, etkili bir biçimde kullanılmasının gözetim ve denetim altında bulundurulması gerekmektedir.

Öte yandan mezkûr Kanunun “Rektör” başlıklı 13’üncü maddesinde de üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde rektörlerin birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Üst yönetici ile harcama yetkililerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını sağlama sorumlulukları çerçevesinde; üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasının ve geliştirilmesinin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinin sağlanması için fakülte ve yüksekokulların 2547 sayılı Kanun’da yer alan ilke ve esaslara göre açılması gerekmektedir.

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere; İletişim Fakültesinin kurulduğu 2008 yılından bu yana öğrencisi olmamış ve fiilen eğitime başlayamamıştır. İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültenin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesi, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına yol açmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, ihtiyaçlar ve mevcut koşullar gözetilerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve gerekli önlemlerin alınması açısından mevcut durumun Yükseköğretim Kuruluna da sunularak bu durumun değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.