MEHMET BALiOGLU

Üniversite Bünyesindeki Bazı Birimlerin Öğrencisi Olmaması Sebebiyle Atıl Durumda Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversite bünyesindeki Ulaştırma Yüksekokulu ve Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrenci bulunmadığı ve lisans eğitiminin yapılmadığı tespit edilmiştir.
 • Ulaştırma Yüksekokulu 2014 yılından, Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ise 2010 yılından beri fiilen eğitime başlayamamıştır.
 • İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması ve fiilen atıl duruma gelen fakültenin kapatılmaması kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına yol açmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (f) ve (h) bendleri
 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 7. maddesinin (a) bendi
 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 13. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
 • Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi gerekmektedir.
 • Fakülte ve yüksekokulların 2547 sayılı Kanun’da yer alan ilke ve esaslara göre açılması gerekmektedir.
 • İhtiyaçlar ve mevcut koşullar gözetilerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Mevcut durumun Yükseköğretim Kuruluna da sunularak değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Rapor Metni

Üniversite bünyesindeki Ulaştırma Yüksekokulu ile Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun öğrencisinin bulunmadığı, lisans eğitiminin yapılmadığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun “Ana ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin, (f) bendinde;

“Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, Cumhurbaşkanınca yapılan yükseköğretim planlaması çerçevesinde kanunla kurulur.”

Aynı Kanun’un (h) bendinde;

“Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim –

insangücü – eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim – öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir” hükümleri yer almaktadır.

Yine aynı Kanun’un “Yükseköğretim Kurulunun görevleri” başlıklı 7’nci maddesinin

(a) bendinde;

“Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak,”

olarak sayılmıştır.

Yukarıya aynen alınan Kanun hükümlerine göre; bir fakülte veya yüksekokulun kurulması, eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, etkili bir biçimde kullanılmasının gözetim ve denetim altında bulundurulması gerekmektedir.

Öte yandan mezkûr Kanunun “Rektör” başlıklı 13’üncü maddesinde de üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde rektörlerin birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Üst yönetici ile harcama yetkililerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını sağlama sorumlulukları çerçevesinde; üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasının ve geliştirilmesinin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinin sağlanması için fakülte ve yüksekokulların 2547 sayılı Kanun’da yer alan ilke ve esaslara göre açılması gerekmektedir.

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere; Ulaştırma Yüksekokulunun 2014, Kandıra

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 2010 yılından bu yana öğrencisi olmamış ve fiilen eğitime başlayamamıştır. İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, fiilen atıl duruma gelen fakültenin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesi, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmamasına yol açmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, ihtiyaçlar ve mevcut koşullar gözetilerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve gerekli önlemlerin alınması açısından mevcut durumun Yükseköğretim Kuruluna da sunularak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.