MEHMET BALiOGLU

Üniversite Bünyesindeki Bazı Birimlerin Öğrencisi Olmaması Sebebiyle Atıl Durumda Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki Bucak Teknoloji Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin mevzuata uygun olarak kurulup görevlendirmeler yapılmasına rağmen öğrenci bulunmadığı ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği tespit edilmiştir.
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince üniversitelerin ve fakültelerin kurulması, geliştirilmesi ve kaynakların kullanımı belirli ilke ve hedeflere göre planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.
  • İhtiyaç analizi yapılmadan ve yeterli koşullar sağlanmadan açılan fakülteler kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellemekte ve insan kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesini önlemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 5 (f) ve (h)
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 7
  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 13
  • 2016/8969 sayılı ve 13.06.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
  • 2017/10549 sayılı ve 03.07.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
  • Atıl durumda bulunan fakültelerde eğitime bir an önce başlanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Rapor Metni

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik birimlerinden Bucak Teknoloji Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi mevzuat gereğince kurulmasına ve gerekli görevlendirmelerin yapılmasına rağmen öğrencisinin olmadığı ve bu birimlerde eğitim faaliyetlerinin yürütülmediği görülmüştür

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun “Ana ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin, (f) bendinde;

Üniversiteler ile İleri Teknoloji Enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, Kalkınma Plan ve Programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve

yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.” denilmekte,

Aynı maddenin (h) bendinde de;

“Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim – insan gücü – eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim – öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun “Yükseköğretim Kurulunun Görevleri” başlıklı 7’nci maddesinde;

“Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim – öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak” olarak sayılmıştır.

Öte yandan mezkur Kanunun “Rektör” başlıklı 13’üncü maddesinde de üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde rektörlerin birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Üst yönetici ile harcama yetkililerinin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasını sağlama sorumlulukları çerçevesinde; üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasının ve geliştirilmesinin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinin sağlanması için fakülte ve yüksekokulların 2547 sayılı Kanun’da yer alan ilke ve esaslara göre açılması gerekmektedir.

2016/8969 sayılı ve 13.06.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının, 03.08.2016 tarih ve

29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Bucak Teknoloji Fakültesi ile 2017/10549 sayılı ve 03.07.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının, 17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. Ancak 2019 yılı sonu itibariyle bu iki fakültenin öğrencisi bulunmamaktadır.

İhtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ve bu okullara bağlı bölümlerin açılması hem kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasına engel teşkil etmekte, hem de üniversitedeki öğretim elemanlarından oluşan insan kaynağının rasyonel ve etkin bir şekilde, ayrıca plan, ilke ve hedefler doğrultusunda kullanılamadığını göstermektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, mevcut koşullar gözetilerek ihtiyaçların belirlenmesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve atıl durumda bulunan fakültelerde eğitime bir an önce başlanmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.