MEHMET BALiOGLU

Üniversite Bünyesinde Fiilen Aktif Olmayan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Marmara Üniversitesinde 31 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.
  • Bu merkezlerden sadece 4 tanesinin 2018 yılında faaliyet gösterdiği, geri kalan 27 merkezin ise herhangi bir faaliyet bildirmediği tespit edilmiştir.
  • Fiilen aktif olmayan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin atıl durumda oldukları değerlendirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Yükseköğretim Kurulu Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları
  • 2547 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi
  • 2547 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversite bünyesindeki atıl durumda olan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyete geçirilmesi veya kapatılması yönünde adımlar atılmalıdır.
  • Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerini artırmaları için teşvik edici önlemler alınmalıdır.
  • Konu, izleyen yıl denetimlerinde takip edilecektir.

Rapor Metni

Marmara Üniversitesinde birçoğu fiilen aktif olmayan 31 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esaslarına göre, Uygulama ve Araştırma Merkezi açılırken öncelikle Yükseköğretim Kurulu ölçütlerine uygun olarak Uygulama ve Araştırma Merkezi açma önerisinin hazırlanması gerekmektedir. Bu öneri taslağı hazırlandıktan sonra başvuru bir üst yazı ile Rektörlüğe sunulmakta, Rektörün önerisi ile başvuru Senatoda görüşülmekte, Senato tarafından onaylanan önerinin 2547 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmasıyla, aynı Kanun’un 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Merkeze ait Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmakta ve yayınlanmasını takiben de Merkez Başkanının/Müdürünün atanarak Merkezin kuruluş süreci tamamlanmaktadır

Yapılan incelemede, Üniversite bünyesinde bu süreç tamamlanarak kurulan 31 adet Uygulama ve Araştırma Merkezinin olduğu, 2018 yılı Faaliyet Raporlarına göre (denetim tarihi itibariyle 2019 yılı Faaliyet Raporları henüz düzenlenmemiş olduğundan) söz konusu merkezlerden sadece 4 tanesinin 2018 yılında bazı faaliyetlerde bulunduğu görülmüş, geri kalan merkezler ise herhangi bir faaliyet bildirmemiştir. Buradan hareketle; özellikle geçmiş yıllarda Rektörlük bünyesinde kurulmuş bulunan ancak cari yılda herhangi bir ödenek tahsis edilmeyen

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 2019 yılında herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı, dolayısıyla fiilen atıl durumda oldukları değerlendirilmiştir.

Kamu İdaresi bulgudaki tespitlere ilşkin olarak Üniversite bünyesindeki tüm Uygulama ve Araştırma Merkezlerine konunun 13.05.2020 tarih ve 2000146118 sayılı yazı ile bildirildiğini ifade etmiştir. Konu izleyen yıl denetimlerinde takip edilecektir.