MEHMET BALiOGLU

Tüketim Malzemelerinin Muhafazası İçin Ambar Kurulmaması Nedeniyle, Alımı Yapılan Taşınırların Aynı Gün İçinde Giderleştirilmesi

Rapor Özet

  • Taşınır Mal Yönetmeliği’nde “ambar” ve “taşınır kayıt yetkilisi” tanımlanmıştır.
  • Yönetmelikte ambar kelimesi birçok bölümde geçmektedir.
  • Defter ve belgelerin tutulması öncelikli olarak ambarların kurulması ile sağlanabilir.
  • Taşınır ambarının kurulmaması, ilk madde ve malzemelerin tüketilmediği halde muhasebe kayıtlarına alınması veya doğrudan giderleştirilmesi gibi tutarsızlıklara yol açmaktadır.
  • Taşınır ambarının kurulması ve iş ve işlemlerin mevzuatta belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.
  • İlk madde malzemelerin 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabına giriş kaydı yapıldıktan sonra herhangi bir kullanım olmamasına rağmen ilgili hesaptan tamamen çıkarılması, İdarenin mali tablolarında eksik bakiye vermesine ve faaliyet sonuçları tablosunda 630-Giderler Hesabı’nın fazla görünmesine neden olmaktadır.
  • Kamu idaresi cevabında, gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde; Ambar, Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yer olarak tanımlanmıştır.

Yine aynı madde de Taşınır kayıt yetkilisi; taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliler olarak tanımlanmıştır.

Bununla birlikte mezkûr Yönetmelik’in sorumluluk, defter ve belgeler gibi birçok bölümünde ambar kelimesi geçmektedir. Defter ve belgelerin tutulması bunun sonucu olarak hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulanabilmesi öncelikli olarak ambarların kurulması ile sağlanabilecektir.

Buna göre, taşınır ambarının kurulmaması sonucu olarak, tüketimi henüz gerçekleşmemiş ilk madde ve malzemelerin tüketilmediği halde muhasebe kayıtlarına alındığı

anda çıkışının yapılması veya doğrudan giderleştirilmesi fiili miktar ile kayıtlı miktar arasında tutarsızlığa sebebiyet vermektedir. Bu nedenle öncelikle taşınır ambarı kurulmalı, ambar kurulduktan sonra ise iş ve işlemlerin mevzuatta belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, alımı yapıldıktan sonra 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabına kaydedilen taşınırların tüketilmediği halde, İdare tarafından taşınır ambarlarının kurulmaması nedeniyle aynı gün 630-Giderler Hesabına kaydedilerek giderleştirildiği görülmüştür.

Buna göre, taşınır ambarının kurulmaması sonucu olarak, tüketimi henüz gerçekleşmemiş ilk madde ve malzemelerin tüketilmediği halde muhasebe kayıtlarına alındığı anda çıkışının yapılması veya doğrudan giderleştirilmesi fiili miktar ile kayıtlı miktar arasında tutarsızlığa sebebiyet vermektedir. Bu nedenle öncelikle taşınır ambarı kurulmalı, ambar kurulduktan sonra ise iş ve işlemlerin mevzuatta belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

İlk madde malzemelerin 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabına giriş kaydı yapıldıktan sonra herhangi bir kullanım olmamasına rağmen ilgili hesaptan tamamen çıkarılması; İdarenin mali tablolarında 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabının eksik bakiye vermesine, faaliyet sonuçları tablosunda ise 630-Giderler Hesabı’nın kullanıma henüz verilmemiş veya tüketilmemiş ilk madde malzeme bedelleri kadar fazla görünmesine neden olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizde bulunan bütün Müdürlüklerde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi bulunmaktadır. Alınan sarf malzemelerin (150) grubundan olanların sarf edildikçe düşülmesi gerekmektedir. Sarf malzemelerin alımında giriş fişi yapılmakta ancak uygulamadan doğan aksaklıktan ötürü sarfları da yapılmıştır. Taşınır Kontrol Yetkilileri bu konuda ikaz edilerek düzeltilmesi sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.