MEHMET BALiOGLU

Temizlik Malzemelerinin Toplu Olarak İhale Kapsamında Alınmasına Rağmen Bazı Birimlerin Doğrudan Temin Yöntemi İle Aynı Nitelikte Malzeme Satın Alması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı temizlik malzemesi alımlarını açık ihale yöntemi ile tedarik etmektedir.
  • Bazı Üniversite birimleri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından tedarik edilen malzemeleri kullanmak yerine doğrudan temin yöntemi ile aynı nitelikteki malları satın almıştır.
  • Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda fiyat farklılıkları olduğu tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 3
  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 8
  • Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin ortak ihtiyaçlarına ilişkin malzeme alımında öncelikle birimler arası koordinasyon sağlanmalıdır.
  • Yıllık ihtiyaçlar tespit edilerek temizlik malzemesi alımı yıllık olarak tek birim tarafından ihale edilmelidir.

Rapor Metni

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının temizlik malzemesi alımlarını açık ihale yöntemi ile tedarik ettiği, ancak bazı Üniversite birimlerinin bu malzemeleri kullanmak yerine piyasadan doğrudan temin yöntemi ile aynı nitelikteki malları satın aldığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun; 3’üncü maddesinde, Kamu gelirinin tanımı yapılmıştır. Kanun’un 8’inci maddesine göre de, “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca yıllar itibariyle yayımlanmış olan Tasarruf Tedbirleri genelgelerinde, idarelerin ortak ihtiyaçlarının kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla tek bir birim tarafından ihale yoluyla yapılması istenmektedir.

Yapılan incelemede İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birimlerin ihtiyaçlarını tespit ederek 2019 yılında toplam 359.823,30 TL temizlik malzemesi anlaşılmıştır. Alınan bu malzemeler birimlerin talepleri doğrultusunda depodan dağıtımı yapılmaktadır. Ancak depo da temizlik malzemesi olmasına rağmen Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Dörtyol Meslek Yüksek Okulu doğrudan temin yöntemi ile piyasadan aynı nitelikte malzemeler aldığı ve söz konusu alımlarda fiyat farklılıklarının bulunduğu görülmüştür.

Yukarıdaki mevzuat ve Üniversitede yapılan temizlik alımları birlikte değerlendirildiğinde; idarenin ortak ihtiyaçlarına ilişkin malzeme alımında önce birimler arası koordinasyon yapılarak yıllık ihtiyacın tespit edilmesi ve yıllık olarak tek birim tarafından ihale edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.