MEHMET BALiOGLU

Teminat Mektuplarına İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması ve Süresi Geçmiş Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Fatsa Belediyesi’nin teminat mektupları muhasebesinin incelenmesi.

Temel Bulgular

  • Teslim alınan ve geçerlilik süresi devam eden 1.141.123,00-TL değerindeki 13 adet teminat mektubunun, idare kasasında saklandığı ancak bu teminat mektuplarına ilişkin herhangi bir muhasebe kaydının yapılmadığı.
  • Mali hizmetler veznesinde teminat vasfını kaybetmiş ve süresi geçmiş 33 adet teminat mektubunun gereksiz olarak bekletildiği.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 434 üncü maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin, teminat mektuplarına ilişkin muhasebe kayıtlarını düzenli olarak tutması.
  • İdarenin, teminat vasfını kaybetmiş ve süresi geçmiş teminat mektuplarını iade etmesi veya paraya çevirerek borçlarına karşılık mahsup etmesi.
  • İdarenin bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, 910 Alınan teminat mektupları hesabının niteliğinin anlatıldığı 434 üncü maddesinde; bu hesabın, muhasebe birimlerine teminat olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarda yer verilen mevzuat hükmüne rağmen, Fatsa Belediyesi muhasebe birimi tarafından teslim alınan ve geçerlilik süresi devam eden 1.141.123,00-TL değerindeki 13 adet teminat mektubunun, idare kasasında saklandığı ancak bu teminat mektuplarına ilişkin herhangi bir muhasebe kaydının yapılmadığı görülmüştür.

Yine mali hizmetler veznesinde teminat vasfını kaybetmiş ve süresi geçmiş 33 adet teminat mektubunun gereksiz olarak bekletildiği görülmüştür. İdare, yükleniciden taahhüdü karşılığı aldığı bu teminat mektuplarını; yüklenicinin taahhüdünü, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirmiş olması, yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şartları doğrultusunda ilgilisine iade edecek aksi durumlarda teminatlarını paraya çevirerek borçlarına karşılık mahsup edecektir. Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalacak ve bankasına iade edilecektir. İdarenin bu iade işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Belediye tarafından yapılan ihalelere ilişkin teslim alınan teminat mektuplarının, muhasebe kayıtlarına işleneceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.