MEHMET BALiOGLU

Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Serdivan Belediyesi, mülkiyeti kendine ait veya kamunun ortak kullanımında olan taşınmazların altından, üstünden veya üzerinden geçirilen kablo ve benzeri gereçler için herhangi bir ücret tarifesi belirlememiş ve bu tutarlara ilişkin takip ve tahsilat yapmamaktadır.
  • Geçiş hakkı ve bu hakka uygulanacak ücret tarifesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Yönetmelikte açıklanan tarifeye göre, büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden en fazla metrekaresi 0.70 TL geçiş hakkı ücreti alınacağı ve söz konusu tutarın her yıl ÜFE oranında güncelleneceği belirtilmiştir.

Temel Bulgular

  • Belediye, mülkiyeti kendine ait veya kamunun ortak kullanımında olan taşınmazların altından, üstünden veya üzerinden geçirilen kablo ve benzeri gereçler için ücret tarifesi belirlemiyor ve bu tutarlara ilişkin takip ve tahsilat yapmıyor.
  • Belediye’nin bu konudaki düzenlemesi, ilgili mevzuata uymuyor.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Anayasa’nın 44’üncü maddesi, yerel yönetimlere kamu hizmetleri sunma görevi veriyor.
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi, belediyelere ücret tarifesi belirleme yetkisi veriyor.
  • Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik, geçiş hakkı ve bu hakka uygulanacak ücret tarifesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, mülkiyeti kendine ait veya kamunun ortak kullanımında bulunan taşınmazların altından, üstünden veya üzerinden geçirilen kablo ve benzeri gereçler için ücretsiz tarifesi belirlemeli ve bu tutarlara ilişkin takip ve tahsilat yapmalı.
  • Belediye, ilgili mevzuata uygun olarak, geçiş hakkı ve bu hakka uygulanacak ücret tarifesine ilişkin usul ve esasları belirlemeli.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesi, mülkiyeti kendine ait veya kamunun ortak kullanımında olan taşınmazların altından, üstünden veya üzerinden geçirilen kablo ve benzeri gereçler için herhangi bir ücret tarifesi belirlememiş olup bu tutarlara ilişkin takip ve tahsilat da yapmamaktadır.

Geçiş hakkı ve bu hakka uygulanacak ücret tarifesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin “Geçiş hakkına ilişkin anlaşma” başlıklı 8 inci maddesinde;

işletmeci ve geçiş hakkı sağlayıcısının geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları, Yönetmelikte belirlenen ilkeler doğrultusunda serbestçe yapabileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Geçiş hakkı ücretleri” başlıklı 9 uncu maddesinde ise; geçiş hakkı sağlayıcısı tarafından geçiş hakkını kullanan işletmeciden talep edilen geçiş hakkı ücretinin Geçiş Hakkı Ücret tarifesinde belirtilen fiyatları aşamayacağı ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde yer alan üst sınırları belirtilen bu fiyatların her mali yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi oranında artırılacağı ifade edilmiştir.

Yönetmelik eki olan Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde, büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde yer alan ve ilçe belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler için de ücret tarifesi belirlenmiştir. Yönetmelikte açıklanan tarifeye göre, büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden en fazla metrekaresi 0.70 TL geçiş hakkı ücreti alınacağı ve söz konusu tutarın her yıl ÜFE oranında güncelleneceği belirtilmiştir. Büyükşehir sınırları içinde yer alan ilçe belediyelerine ücret tarifesinde yer verilmesi, bu yerlerden geçiş hakkı ücretlerini tahsile ilişkin yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu göstermektedir.

Serdivan Belediyesinin mülkiyeti kendine ait veya kamunun ortak kullanımında olan taşınmazların altından, üstünden veya üzerinden geçirilen kablo ve benzeri gereçler için Telekomünikasyon Alt Yapı ve Şebekelerinden alınması gereken ücrete ilişkin herhangi bir tarife belirlememiş olup bununla ilgili takip ve tahsilat işlemleri de yapılmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili belediyemiz müdürlükleri ile görüşmeler devam etmekte olup en kısa sürede gereği yerine getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.