MEHMET BALiOGLU

Teknik Personel Taahhüdünün Zamanında Sunulmaması ve Cezai Şartların Uygulanmaması

Rapor Özet

Ana Konu:

* Belediye yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun veya hiç sunulmadığı tespit edilmiştir.
* Teknik personelin işin başında bulunmaması nedeniyle sözleşmelerde buna ilişkin yaptırımın düzenlenmesine rağmen cezai şartların yerine getirilmediği görülmüştür.

Temel Bulgular:

* Belediye, yapım işlerine ait sözleşmelerde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulması gerektiğini belirtmiştir, ancak çoğu zaman bu taahhüt yerine getirilmemektedir.
* Yapılan incelemede, yapım işlerinin çoğunluğunda iş yerinin tesliminden itibaren beş gün içinde teknik personel bildirimi yapılmadığı, teknik personelin iş programına göre işin başında bulunup bulunmadığına dair de tutanak tutulmadığı görülmüştür.
* Teknik personele ilişkin diploma, meslek odası kayıt belgesi ve noterden alınan taahhütnameyi içeren belgelerin süresi içinde verilmemesi, cezai yaptırımlarının uygulanmasını engellemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

* Belediye yapım işlerine ait sözleşmelerin 23’üncü maddesine göre, yüklenicinin hangi teknik personeli iş programına göre ne zaman bulundurmak zorunda olduğu, teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
* Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19’uncu maddesine göre, yüklenici işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde idareye bildirmek zorundadır.
* İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde teknik personel bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.
* Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin idare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

* Teknik personel bildiriminin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasına uygun ve süresinde sunulmasına dikkat edilmesi gerekir.
* İhale edilen yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulmasına dikkat edilmesi ve sözleşmelerde ise aykırı davranışlarla ilgili yaptırımın uygulanması gerekmektedir.
* Belediye, yapım işi sözleşmelerinin 23’üncü maddesinde yer alan hükümleri sıkı bir şekilde takip etmeli ve teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulmasını sağlamalıdır.
* Teknik personelin iş programına göre işin başında bulunup bulunmadığına dair tutanak tutulmalı ve bu tutanaklara göre teknik personele ait cezai şartlar uygulanmalıdır.
* Yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulması ve sözleşmelerde aykırı davranışlarla ilgili yaptırımın uygulanması hususunda belediyenin yapmayı taahhüt ettiği çalışmalar takip eden denetim döneminde izlenecektir.

Rapor Metni

Yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun veya hiç sunulmadığı, teknik personelin işin başında bulunmaması nedeniyle sözleşmelerde buna ilişkin yaptırımın düzenlenmesine rağmen cezai şartların yerine getirilmediği tespit edilmiştir.

Belediye yapım işlerine ait sözleşmelerin 23’ncü maddesinde, yüklenicinin hangi teknik personeli iş programına göre ne zaman bulundurmak zorunda olduğu, teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlerin uygulanacağı ve bu hususlara uyulmaması durumunda hangi cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasında, “Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.” yedinci fıkrasında, “Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

Yapılan incelemede yapım işlerinin çoğunluğunda iş yerinin tesliminden itibaren beş gün içinde teknik personel bildirimi yapılmadığı ayrıca teknik personelin iş programına göre işin başında bulunup bulunmadığına dair de tutanak tutulmadığı bu sebeple şantiye şefi vs. olan mühendislerin işe gelmemesi halinde sözleşmede öngörülen cezai yaptırımlarında uygulanmasının imkânsız olduğu görülmüştür.

Teknik personele ilişkin diploma, meslek odası kayıt belgesi ve noterden alınan

taahhütnameyi içeren belgelerin süresi içinde verilmesi gerekir. Teknik personel bildiriminin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinin altıncı fıkrasına uygun ve süresinde sunulmasına dikkat edilmesi ve işin sözleşmesine teknik personelin isimleri ile belgelerini yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde sunulmamasının yaptırımı uygulanmalıdır.

İhale edilen yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulmasına dikkat edilmesi ve sözleşmelerde ise aykırı davranışlarla ilgili yaptırımın uygulanması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İhaleli yapım işlerinin teknik personel isim ve belgelerinin teslim alınmış olup, cezai şart gerektiren bir durumun olup olmadığı takip edilmiştir. Yapılan bulgu hususunda sözleşme ve yapım işleri genel şartnamesi göz önünde bulundurularak teknik personel taahhüdünün takibi yapılacak ve gerekli hallerde cezai şartlar uygulanacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Sonuç olarak, Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, ihale edilen yapım işlerinde teknik personel taahhüdünün zamanında ve usulüne uygun sunulması ve sözleşmelerde aykırı davranışlarla ilgili yaptırımın uygulanması hususunda belediyenin yapmayı taahhüt ettiği çalışmalar takip eden denetim döneminde izlenecektir.